1. MÕISTED
1.1. Müüja – IKEA Eesti – Runikon Retail OÜ, Eesti Vabariigi seaduste alusel asutatud ja tegutsev ettevõte, registrikood 14611049, registreeritud asukoht Kangrumetsa tee 1, Kurna, 75307 Harju maakond, Eesti Vabariik, KMK nr EE102125100, ettevõtte andmeid kogutakse ja säilitatakse Eesti Vabariigi äriregistris. 
1.2. Ostja – Ostja/tarbija on vähemalt 18-aastane füüsiline isik, kes kasutab Veebipoodi, ostab või plaanib osta Veebipoest kaupu ja teenuseid isiklike, pere või leibkonna vajaduste rahuldamiseks ning mitte äri- või ametialastel eesmärkidel. Ostja/äriklient on füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab Veebipoodi, ostab või plaanib osta Veebipoest kaupu või teenuseid äri- või ametialastel eesmärkidel. Juriidilisest isikust Ostja tegutseb vastavalt kehtestatud korrale Veebipoes registreeritud volitatud esindaja kaudu.
1.3. Veebipood – IKEA Eesti elektrooniline veebipood aadressil www.IKEA.ee.
1.4. Ostu-müügileping – Ostja ja Müüja vahel kooskõlas Veebipoe kaupade ostu-müügitingimustega sõlmitav kaupade ostu-müügileping.
1.5. Kaupade väljastuspunkt – IKEA Eestile kuuluvate kaupade väljastamise (kättesaamise) punkt asukohaga Kangrumetsa tee 1, Kurna, 75307 Harju maakond, Eesti Vabariik ja Optika 24, Räni alevik, Kambja vald, 61708 Tartumaa, Eesti Vabariik.
1.6. Tingimused – käesolevad kaupade kaugostu- ja müügitingimused, millega sätestatakse Ostja ja Müüja õigused ja kohustused, Müüja pakutavate kaupade ja teenuste ostutingimused ning nende eest tasumise tingimused, kaupade ja teenuste tarne ja tagastamise kord, poolte vastutus ning muud kaupade ja teenuste ostu ja müügiga seotud tingimused Veebipoes ja Kaupade väljastuspunktis.

2. ÜLDSÄTTED
2.1. Käesolevate Tingimuste näol on tegemist siduva juriidilise dokumendiga, milles sätestatakse Ostja ja Müüja õigused, aga ka kohustused ja vastutus, samuti muud Müüja pakutavate kaupade ja teenuste ostu ja müügiga seotud tingimused kaupade või teenuste ostmisel Veebipoest ja Kaupade väljastuspunktist.
2.2. Ostja võib Veebipoest ja Kaupade väljastuspunktist osta kaupu ja teenuseid üksnes käesolevate Tingimustega nõustumisel. Pärast sellekohast kinnitust, et ta on Tingimustega tutvunud, kohustub Ostja neid täitma ja järgima. Ostes Veebipoest ja Kaupade väljastuspunktist kaupu ja teenuseid nõustub Ostja Tingimuste kohaldamisega ning kinnitab, et on nendest aru saanud. Juhul, kui Ostja Tingimustega ei tutvu, neist aru ei saa või nendega ei nõustu, ei ole tal võimalik Veebipoest ja Kaupade väljastuspunktist kaupu ja teenuseid osta.
2.3. Kaupu müüakse Eesti Vabariigi territooriumil asuvas Veebipoes.
2.4. Müüjal on õigus Tingimusi muuta. Tingimuste muudatused jõustuvad pärast nende Veebipoes avaldamist. Kui Ostja kasutab Veebipoodi mis tahes viisil pärast Tingimuste muudatuste avaldamist, loetakse ta Tingimuste kõikide muudatustega nõustunuks. Tingimuste kehtiva versiooni saab alla laadida siit.
2.5. Edaspidi Tingimustes kasutatav termin „kaubad“ hõlmab nii kaupu kui teenuseid, kui ei ole sõnaselgelt märgitud või kui kontekstist ei tulene teisiti.

3. OSTU-MÜÜGILEPINGU SÕLMIMINE
3.1. Veebipoest ja Kaupade väljastuspunktist saavad kaupu osta üksnes registreeritud Ostjad. Enne registreerimist peab Ostja tutvuma Veebipoe privaatsuspõhimõtetega. Kui Ostja on veebilehel registreerunud, loetakse ta privaatsuseeskirjaga tutvunuks.
3.2. Registreerimiseks täidab Ostja registreerimisvormi ja esitab selles vajalikud andmed (edaspidi „Registreerimisandmed“). Ostja vastutab isiklikult Registreerimisandmete õigsuse, konfidentsiaalsuse ja (või) säilitamise eest.
3.3. Kaupade ostmiseks esitab Ostja Veebipoes tellimuse, täites selleks elektroonilise tellimusvormi.
3.4. Ostja iga tellimuse jaoks sõlmitakse eraldi ostu-müügileping.
3.5. Ostu-müügileping loetakse Ostja ja Müüja poolt sõlmituks, kui Ostja: i) esitab tellimuse ja komplekteerib Müüja juhiste kohaselt ostukorvi ning täpsustab oma tarneaadressi või valib kaupadele ise järele tulemise võimaluse; ii) kinnitab, et ta on tutvunud Tingimustega, valib makseviisi ja tasub tellimuse eest, ning iii) Müüja kinnitab Ostja tellimuse, kuvades ja/või saates tellimuse andmed, kinnitussõnumi (e-posti ja/või telefoni teel) ja/või käibemaksuarve. Juhul, kui Ostja ei nõustu kõikide Tingimuste või mõne Tingimuste osaga, ei ole tal võimalik kaupu tellida.
3.6. Enne ostu-müügilepingu sõlmimist võib Müüja saata ostjale ka muid vahepealseid kinnitusi, näiteks makse laekumise kinnituse jms.
3.7. Ostu-müügileping kehtib kuni käesolevast lepingust tulenevate kohustuste täitmiseni. Ostu-müügileping loetakse täidetuks, kui kaubad on Tingimustes ja Eesti Vabariigi seadustes sätestatud korras Ostjale üle antud.
3.8. Pärast Ostja tellimuse kinnitamist kohustub Ostja tasuma kaupade hinna ning võtma vastu Veebipoest ja Kaupade väljastuspunktist tellitud kaubad. Pärast makse lõplikku kinnitamist ei ole tellimusele enam võimalik täiendavaid kaubaartikleid lisada.
3.9. Müüja võib loobuda Ostja tellimuse kinnitamisest, kui Ostja ei täida kõiki kaupade tellimise tingimusi; kui Müüjal ei ole Ostja soovitavat toodet; kui Müüjal on põhjust arvata, et Ostja tegeleb hulgiostudega; ja/või muudel põhjustel, millest Ostjat võidakse teavitada eraldi. Hulgiostudeks võib Müüja äranägemisel lugeda mis tahes ostud, mille puhul kaupu tellitakse ebatavaliselt suurtes kogustes või ebatavaliselt sageli või mis vastavad muudele kriteeriumitele, mis annavad Müüjale alust arvata, et kaupu tellitakse muuks otstarbeks kui tarbimiseks.

4. OSTJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 
4.1. Ostjal on õigus:
4.1.1. õigus osta Veebipoest ja Kaupade väljastuspunktist kaupa kooskõlas Tingimuste, Müüja muude juhiste ja Eesti Vabariigi õigusaktidega;
4.1.2. õigus taganeda Veebipoes sõlmitud ostu-müügilepingust, teavitades Müüjat sellest kirjalikult hiljemalt 14 (neljateistkümne) päeva jooksul võlaõigusseaduses ja Tingimustes sätestatud korras; 
4.1.3. õigus sobimatu kvaliteedi või koostega kaubad tagastada ja/või välja vahetada;
4.1.4. muud Tingimustes ja/või Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud õigused.
4.2. Ostja kohustub:
4.2.1. tasuma tellitud kaupade ja nende kohaletoimetamise hinna ning tegema muud maksed (kui ostu-müügilepingu sõlmimisel on nii täpsustatud) ning võtma tellitud kaubad vastu;
4.2.2. kontrollima kaupu nende vastu võtmisel ning teavitama Müüjat saadetise kahjustustest, ilmsetest vigadest, erinevustest Ostja tellitud mudelist või koostest Tingimustes sätestatud korras;
4.2.3. kontrollima ostetud kaupade kvaliteeti ja teavitama Müüjat (telefoni teel: +372 330 4000 või e-posti teel: info@IKEA.ee) kaupade mis tahes kvaliteedivigadest, mida ei olnud võimalik kaupade üleandmisel märgata;
4.2.4. tulema kaupadele järele 2 (kaks) päeva pärast sellekohase teate saamist – juhul, kui tellimust tehes on valitud tellimusele ise järele tulemine;
4.2.5. looma pärast kohaletoimetamisteenuse või muude Müüja pakutavate teenuste valimist tingimused nende osutamiseks ja teenuste eest nõuetekohaselt tasuma;
4.2.6. katma kaupade tagastamise kulud, kui need jäävad Ostja kanda;
4.2.7. Ostja Registreerimisandmete või kaupade kohaletoimetamise andmete muutumisel viivitamata neid andmeid uuendama;
4.2.8. mitte kasutama Veebipoodi viisil, mis seab ohtu Veebipoe nõuetekohase toimimise, turvalisuse või terviklikkuse või piirab teiste isikute võimalust Veebipoodi kasutada;
4.2.9. täitma muid Tingimustes ja Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud nõudeid. 

5. MÜÜJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
5.1. Müüjal on õigus:
5.1.1. ette hoiatamata piirata või peatada Ostja ligipääs Kaupade väljastuspunktile ja tühistada Ostja registreering, kui Ostja on püüdnud kahjustada Veebipoe ja Kaupade väljastuspunkti toimimist või stabiilset tööd ja/või rikkunud oma kohustusi; Müüja ei vastuta Ostja kantavate mis tahes kahjude eest;
5.1.2. piirata või keelata hulgiostud;
5.1.3. lõpetada Veebipoe toimimine ajutiselt või lõplikult, muuta Veebipoodi või selle individuaalseid osi, kogu selle sisu või osa selle sisust, seada Veebipoes tehtavatele ostudele piiranguid, muuta Veebipoe veebisaidi aadressi, piirata registreeritud Ostjate arvu ilma Ostjat sellest ette teavitamata; Müüja ei vastuta sellise tegevusega Ostjale põhjustatud kahjude eest;
5.1.4. muuta Tingimusi, kaupade hindu, ostutingimusi või mis tahes muid Veebipoega seotud juhiseid, avaldades info nende muudatuste kohta Veebipoes.
5.2. Müüja kohustub:
5.2.1. austama Ostja privaatsust ja kaitsma tema andmete konfidentsiaalsust, välja arvatud Eesti Vabariigi õiguses ja Veebipoe privaatsuspõhimõtetes sätestatud juhtudel;
5.2.2. Kui Müüjal ei ole mis tahes põhjusel võimalik tellitud toodet Ostjale müüa, peab ta tagastama toote või kogu tellimuse ostuhinna koos kättetoimetamise kuluga, kui see on tasutud, 2 (kahe) tööpäeva jooksul. Kui Kaup müüakse Ostjale osaliselt, siis toimub kättetoimetamiskulude tagastamine proportsionaalselt, vastavalt tagastatud kauba hulgale tellimusest.

6. HINNAD JA KAUPADE EEST TASUMINE
6.1. Kaupade hinnad on Veebipoes ja/või tellimusel toodud eurodes ja sisaldavad käibemaksu.
6.2. Kaubad müüakse Ostjale Veebipoes tellimuse esitamise hetkel kehtivate hindadega. Kaupade konkreetne hind ja kaupade eest tasumisele kuuluv summa kuvatakse Ostjale pärast ostukorvi komplekteerimist. Kui Ostja esitatud hinnaga ei nõustu, ei saa ta kaupade tellimist ja tellimuse esitamist jätkata.
6.3. Kaupade hind ei sisalda kaupade kohaletoimetamise maksumust ja Ostja poolt Müüjalt tellitavate võimalike lisateenuste hinda. Kui ei ole märgitud teisiti, on kaupade kohaletoimetamise teenus ja muud teenused tasulised. Nende teenuste hinnad ning nende arvutamise ja tasumise kord on määratletud Veebipoes.
6.4. Veebipoest ostes saab kaupade eest tasuda üksnes ettemaksuga. Tasumiseks on võimalik kasutada Veebipoes loetletud makseviise. 
6.5. Kui Veebipoest ostetud kaupade arve summa on väiksem kui 100 € (sisaldab hetkel kehtivat käibemaksu), kohustub Ostja lisaks tasuma käitlustasu 3,99 € (sisaldab hetkel kehtivat käibemaksu). Seda ka juhul, kui ostetud kaupade arve summa jääb alla 100 €, kuid ületab 100 € kohaletoimetamise teenuse tasu lisandudes. Tingimustega nõustudes on Ostja nõus käesolevas punktis nimetatud tellimuse käitlustasu rakendumisega. Juhul, kui vastavalt Tingimustes sätestatud korrale tagastatakse ostjale kauba eest makstud raha, tagastatakse ka tasutud tellimuse käitlustasu. Käitlustasu ei rakendu ostudele meie füüsilisest IKEA Tallinna poest.
6.6. Ostudokumendid – tellimuse andmed ja käibemaksuarved –, esitatakse Ostjale elektrooniliselt Ostja kontol, kust Ostja saab need alla laadida ja/või välja printida. Elektroonilised ostudokumendid kehtivad ilma allkirjata.

7. KAUPADE KOHALETOIMETAMINE
7.1. Kaubad toimetatakse kohale ainult Eesti piires. Võimalikud kaupade kohaletoimetamise viisid kuvatakse pärast seda, kui Ostja on komplekteerinud oma ostukorvi ja sisestanud oma tarneaadressi.
7.2. Kaupade kohaletoimetamine on tasuline teenus. Kohaletoimetamise hinnad on toodud siin.
7.3. Kui Ostja valib kohaletoimetamise teenuse, kuvatakse kohaletoimetamise hind Ostjale tellimisprotsessi lõpus enne makseviisi valimist ja/või makse tegemist. Kaupade kohaletoimetamise hind tasutakse ettemaksega koos kaupade eest tasumisega.
7.4. Ostjat teavitatakse Kauba tarneajast enne ostu-müügilepingu sõlmimist. Täpne info tarneaja kohta kuvatakse enne ostu vormistamist tellimisaknas „Vaata üle oma tellimus“.  Müüja tarnib Kauba selles märgitud tarneaja jooksul. Ostjale teatatakse kaupade kohaletoimetamise täpne kuupäev ja kellaaeg e-posti ja/või telefoni teel. Müüja kohustub tegema kõik võimaliku, et toimetada kaubad kohale võimalikult lühikese ajaga.
7.5. Enne kaupade kohaletoimetamist võtab Müüja esindaja Ostjaga ühendust ja kooskõlastab kõik kohaletoimetamise üksikasjad.
7.6. Kohaletoimetamise teenuse tellimisel märgib Ostja kaupade kohaletoimetamise täpse koha ja loob kaupade mahalaadimiseks sobivad tingimused (teeb väravad lukust lahti, tõstab üles tõkkepuu, avab uksed jne). Kohale toimetatud kaubad antakse Ostjale üle üksnes ukse kaudu – kaupade kohale toimetamiseks ei või kasutada rõdu ega aknaid. 
7.7. Kaupade Ostjale kohale toimetamisel laaditakse kaubad maha Ostja näidatud kohas. Kui kaubad tuleb Ostja näidatud mahalaadimise kohast teisaldada või toimetada mujale, hoolitseb kaupade mujale teisaldamise või toimetamise eest Ostja ise.
7.8. Kui Ostja ei lase Müüja esindajat Ostja tellimusel märgitud kaupade mahalaadimise aadressil sisse kokku lepitud kaupade kohaletoimetamise ajal ja kuni 20 (kakskümmend) minutit pärast seda, loetakse saadetis Ostja süül mitte kohale toimetatuks. Sellisel juhul viiakse Ostja tellitud kaubad tagasi lähimasse Kaupade väljastuspunkti ja Müüja esindaja lepib Ostjaga kokku lähima järgmise võimaliku kaupade kohaletoimetamise kuupäeva. Kaupu hoitakse Kaupade väljastuspunktis kuni selle kokkulepitud kohaletoimetamise kuupäevani, kuid mitte kauem kui 3 päeva. Pärast selle tähtaja möödumist tühistatakse Ostja tellimus punktis 8.5 sätestatud korras. Kui Ostja soovib, et Müüja tellitud kaubad uuesti tarniks, tasub ta Müüjale kaupade uuesti tarnimise eest uuel kokkulepitud ajal vastavalt kaupade algse kohaletoimetamise tasu määradele.
7.9. Kaupade kohaletoimetamise teenus sisaldab kaupade toimetamist korterini kuni viiendale korrusele või eramaja esimesele korrusele.
7.10. Kui hoones on lift, sisaldab kaupade kohaletoimetamise tasu kaupade toimetamist liftiga Ostja märgitud korrusele. Kui hoones lift puudub, see on rikkis või ei sõida määratud korrusele või kui kaubad ei mahu lifti ja need tuleb toimetada viiendast korrusest kõrgemale, korraldab Ostja kaupade trepist üles toimetamise ise või tellib selle Müüja esindajalt lisatasu eest. Lisatasu summa on täpsustatud Veebipoes. See teenustasu makstakse otse Müüja esindajale pärast tema saabumist kaupade kohaletoimetamise kohta. 
7.11. Näidistesaali väljapanekust või allahinnatud toodete alalt ostetud kokkupandud tooted toimetatakse üksnes hoone ette.
7.12. Tellimuse maksimaalne võimalik suurus on 500 kg või 6 m3. Kui tellitud kaupade kaal või maht on sellest suurem, suureneb vastavalt ka kohaletoimetamistasu (nt kui kaal on 501 kg või enam, tuleb tasuda kohaletoimetamistasu kahe tellimuse eest). Toitu ja elustaimi kohale ei toimetata. 
7.13. Kaupade vastuvõtmisel kontrollib Ostja saadetist ning kaupade kogust, kvaliteeti ja koosseisu. Kui Ostja märkab, et saadetise pakend on saanud kahjustada, ent kaupade koguses, kvaliteedis ega koosseisus puudujääke ei ole, teeb Ostja pakendi kahjustuse kohta märke kohaletoimetamise kinnitusvormile või saadetise kohale toimetanud isiku esitatud vormidele. Sellisel juhul loetakse kaubad kohale toimetatuks kahjustunud pakendis, ent nende kogus, kvaliteet ja koosseis loetakse ostu-müügilepingule vastavaks ning kaubad loetakse nõuetekohaselt kohale toimetatuks.
7.14. Kui Ostja teeb kindlaks, et kaupade kvaliteedis ja/või koosseisus on puudujääke, ei tohi Ostja kaupade kvaliteedi- ja/või koosseisunõuetele mittevastavaid kaupu vastu võtta. Ostja teeb märke kaupade vastuvõtmisest keeldumise kohta ja loetleb tuvastatud puudujäägid saadetise kohaletoimetamise kinnitusvormil ja/või saadetise kohale toimetanud isiku esitatud vormidel. Kui esineb puudujääke kaupade koguses, märgib Ostja ka selle saadetise kohaletoimetamise kinnitusvormile ja/või saadetise kohale toimetanud isiku esitatud vormidele.
7.15. Kui Ostja võtab saadetise vastu ilma vastavaid märkusi tegemata, loetakse kaubad kohale toimetatuks kahjustamata pakendis. Kaupade kogus, kvaliteet ja koosseis loetakse ostu-müügilepingule vastavaks ning kaupade müügi ja kohaletoimetamisega seotud lisateenused loetakse nõuetekohaselt osutatuks.
7.16. Ostja kohustub kaubad vastu võtma isiklikult. Kaupade üleandmisel võidakse Ostjalt paluda isikut tõendava dokumendi ja Müüja poolt Ostjale saadetud tellimuse andmete esitamist.
7.17. Pärast kaupade tarnimist Ostja märgitud aadressile loetakse kaubad Ostjale üle antuks olenemata sellest, kas Ostja või mõni muu isik, kes kaubad määratud aadressil vastu võttis, tegelikult kaubad vastu võttis või mitte. Kui Ostja ei saanud ise kaupu vastu võtta ja kaubad toimetati määratud aadressile, ei ole Ostjal õigust esitada Müüjale nõudeid seoses kaupade valele isikule toimetamisega. Kui kaupu ei toimetata kohale plaanitud kohaletoimetamise kuupäeval, teavitab Ostja sellest Müüjat esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui kaupade kohaletoimetamise plaanitud kuupäevale järgneval päeval. Muul juhul kaotab Ostja õiguse esitada Müüjale pretensioone seoses kaupade hilinenud kohaletoimetamise ja/või mitte kohaletoimetamisega.
7.18. Müüja vabastatakse vastutusest kaupade kohaletoimetamise tingimuste rikkumise eest, kui kaupu ei toimetatud Ostjale või kui kaubad toimetati Ostjale hilinemisega Ostja süül või Ostja kontrolli all olevate asjaolude tõttu.

8. KAUPADELE JÄRELE TULEMINE JA KAUPADE HOIUSTAMINE
8.1. Kui Ostja ei telli kaupade kohaletoimetamise teenust, saab Ostja tellitud kaupadele Kaupade väljastuspunkti ise tasuta järele tulla. Tellimuse esitamisel valib Ostja sel juhul tellitud kaupade kättesaamise asukohaks Kaupade väljastuspunkti.
8.2. Kui kaubad on väljastamiseks valmis, saadetakse Ostjale sõnum kinnitusega, et kaupadele on võimalik järele tulla. Ostja võtab kaupadele Kaupade väljastuspunkti järele tulles kaasa ja esitab Müüja esindajale kehtiva isikut tõendava dokumendi ning Müüja poolt Ostjale elektrooniliselt saadetud tellimuse andmed või kinnitussõnumi. Kui Ostja neid dokumente ei esita, on Müüjal õigus keelduda Ostjale kaupu väljastamast.
8.3. Ostja tuleb tellitud kaupadele järele hiljemalt 2 (kahe) päeva jooksul pärast seda, kui on saanud Müüjalt elektroonilisel teel teate, et kaubad on väljastamiseks valmis.
8.4. Kui Ostja on kaubad kätte saanud, loetakse need Ostjale üle antuks (kätte toimetatuks).
8.5. Kui Ostja ei tule tellitud kaupadele järele 2 päeva jooksul pärast seda, kui teda on teavitatud, et kaubad on väljastamiseks valmis või punktis 7.8 määratletud juhul, jätab Müüja endale õiguse Ostja tellimus tühistada. Müüja kohustub 1-2 tööpäeva jooksul tagastama Ostjale kaupade eest tasutud summa, millest on maha arvatud kohaletoimetamistasu, kui see kohaldub.

9. KAUPADE KVALITEET
9.1. Müügil olevate kaupade üldised omadused on toodud iga kaubaartikli tootekirjelduses. Erinevuste või vastuolude korral tootenimes ja -kirjelduses märgitud kauba tunnuste või omaduste vahel loetakse õigeks tootekirjelduses esitatud teave.
9.2. Veebipoes müügil olevate kaupade värvus, kuju või muud näitajad võivad erineda kaupade tegelikust suurusest, kujust ja värvusest Ostja kasutatavate elektrooniliste seadmete omaduste või muude tehniliste põhjuste tõttu, võttes arvesse ka mõistlikke erinevusi toodete välimuses.
9.3. Kui kaubad ei vasta ostu-müügilepingu tingimustele, saab Ostja kasutada võlaõigusseaduses sätestatud õiguskaitsevahendeid, sh nõuda kauba parandamist, asendamist, hinna alandamist või taganeda lepingust ja tagastada nõuetele mittevastav kaup.
9.4. Ostjal on õigus ostu-müügilepingu tingimustele mittevastava kauba puhul esitada Müüjale pretensioone 2 (kahe) aasta jooksul alates kauba üleandmise päevast. Pretensioon tuleb esitada viivitamatult, mitte hiljem kui 2 (kahe) kuu jooksul alates kauba puuduse avastamisest. Puuduse avastamisel peab ostja kasutusele võtma mõistlikud abinõud kauba säilitamiseks ja kaitsmiseks, sh mitte kasutama puudusega kaupa, kui kauba kasutamine halvendab veelgi kauba seisukorda. Lisaks annab Müüja teatud toodetele müügigarantii. Täpne info selle kohta, kas müügigarantii kohaldub, on märgitud konkreetse Kauba juurde. Ostjal on õigus esitada müügigarantiist tulenevaid nõudeid kauba nõuetele mittevastavuse korral ka eelnevalt nimetatud pretensiooniõiguse perioodil. Lisateave müügigarantii kohta on siin: https://www.ikea.ee/et/guarantees.
9.5. Müüja ei vastuta Ostja süül kauba halvenemise/kahjustumise eest; puuduste eest, mis on tekkinud kauba mittekorrapärase kasutamise tagajärjel; kauba normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.
9.6. Hilisemate probleemide lahendamiseks peab Ostja säilitama ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad, et kaup on ostetud Müüja Veebipoest. Ilma müüki tõendava dokumendita võib Müüja probleemi lahendamata jätta.
9.7. Veebipoest ostetud kaupadega seotud pretensioonid saab esitada alljärgnevalt aadressil info@IKEA.ee.
9.8. Pretensiooni esitamisel tuleb esitada ka puudusega kaup.

10. ÕIGUS LEPINGUST TAGANEDA JA KAUPADE TAGASTAMINE
10.1. Ostjal on õigus elektrooniliselt sõlmitud ostu-müügilepingust taganeda ilma seda põhjendamata 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates kaupade kohaletoimetamise (kättesaamise) kuupäevast või kui Ostja on tellinud ühes tellimuses rohkem kui ühe toote ja tooted toimetatakse kohale eraldi, alates viimase partii või osa kohaletoimetamise (kättesaamise) kuupäevast, või kui kaubad toimetatakse kohale eraldi partiide või osadena, alates viimase partii või osa kohaletoimetamise (kättesaamise) kuupäevast, välja arvatud võlaõigusseaduse paragrahvi 53 lõikes 4 loetletud lepingute puhul. Ostja võib ostu-müügilepingust taganeda, tagastades kaubad Kaupade väljastuspunkti, või elektroonilisel teel (e-post jms), saates Müüjale teate ostu-müügilepingust taganemise kohta e-postiga aadressil info@ikea.ee. Ostja saadetud teates tuleb selgelt välja tuua Ostja taganemine ostu-müügilepingust. Taganemisavalduse tüüpvorm, mida Ostja võib kasutada, on kättesaadav siin. Lisaks peab Ostja esitama ostudokumendi (arve, kviitungi jne) kas Kaupade väljastuspunktis või saates selle koopia koos ostu-müügilepingust taganemise teatega, tõendades, et kaubad osteti Müüjalt. Ühe ostu-müügilepingu alusel mitme kauba ostmisel kehtib Ostja taganemisõigus nii kõikide kaupade kui ka ühe või enama toote suhtes. Ostja poolt kaupade tagastamisele kehtivad allolevates punktides 10.2 kuni 10.13 sätestatud tingimused.
10.2. Kaubad tuleb Müüjale tagastada hiljemalt 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul alates ostu-müügilepingust taganemise teate Müüjale saatmisest. Ostja vastutab kaupade tagastamisel nende nõuetekohase pakendamise eest ning kannab kaupade tagastamise otsesed kulud, välja arvatud juhul, kui Müüja on andnud Ostjale pärast ostu-müügilepingust taganemise teate kättesaamist muid juhiseid.
10.3. Ostja võib tagastada kaubad Kaupade väljastuspunkti või kasutada selleks omal valikul vahendajaid (kullereid), kes peavad toimetama kaubad Kaupade väljastuspunkti. Enne kaupade tagastamist vahendajate (kullerite) kaudu võtab Ostja Müüjaga ühendust (telefoni teel: +372 330 4000 või e-posti teel: info@IKEA.ee) ja lepib kokku kaupade tagastamises.
10.4. Müüja tagastab ostjale kõik ostjalt lepingu alusel saadud tasud viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel arvates tagastatava kauba kättesaamisest või ostja poolt tõendi esitamisest, et ta on asja tagasi saatnud. Raha kantakse pangaülekandega Ostja kontole, mida Ostja kasutas makse tegemiseks. Kaupade tagastamisel Kaupade väljastuspunkti võib Ostja soovil sularahas tagasimakstav summa olla kuni 300 eurot. Kui tagasimakstav summa on suurem kui 300 eurot, kantakse see pangaülekandega Ostja kontole, mida kasutati makse tegemiseks.
10.5. Müüjat ei loeta raha tagasi maksmisel tingimusi rikkunuks, kui ta ei saa teha ülekannet Ostja süül (kaupade tagastamise hilinemine ja tõendi mitteesitamine, ebatäpsed andmed jms).
10.6. Mis tahes kaupade tagastamisel ei hüvita Müüja lisakulusid, mille Ostja on kandnud seetõttu, et valis kaupade saatmiseks mõne muu viisi kui Müüja pakutud tavapärane kõige soodsam kaupade saatmise viis.
10.7. Kui Ostja soovib vältida Kauba väärtuse vähenemise hüvitamist, siis tuleb Kaupa kasutada ja proovida nii, nagu seda on võimalik teha tavakaupluses ning Kaup tuleb tagastada originaalpakendis ja esialgses komplektsuses (sisaldama kõiki tootepakendis olevaid esemeid ning Müügilepinguga seotud kingitusi). Kui Ostja kasutab Kaupa rohkem, kui on vaja teha Kauba olemuses ja toimimises veendumiseks või ei tagasta Kaupa originaalpakendis ja esialgses komplektsuses, siis vastutab Ostja Kauba väärtuse vähenemise eest.
10.8. Tagastamisele kuuluva Kauba halvenemise korral vastutab Ostja Kauba kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest juhul, kui ta on Kaupa kasutanud muul viisil, kui on vaja selle olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Selleks, et veenduda Kauba olemuses, omadustes ja toimimises, võib Ostja seda käsitseda ja kasutada üksnes nii, nagu tal lubatakse tavapäraselt seda teha füüsilises poes.
10.9. Kauba väärtuse vähenemisest tingitud nõudeid on Müüjal õigus Ostjale esitada hiljemalt ühe kuu jooksul arvates Kauba tagastamisest. 
10.10. Kui Ostja on tagastatavat Kaupa kasutanud või proovinud muul moel, kui seda oleks lubatud tavapäraselt teha poes või ta on kasutanud Kaupa rohkem, kui on vaja teha selle olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks, siis vastutab Ostja Kauba väärtuse vähenemise eest ning Müüjal on õigus see summa tagastamisele kuuluvast ostuhinnast maha arvata. 
10.11. Enne madala kvaliteediga kaupade väljavahetamist või tagastamist, samuti kaupade tagastamisel mis tahes muul põhjusel kui ostu-müügilepingust taganemine, võtab Ostja Müüjaga ühendust (telefoninumbril +372 330 4000 või meiliaadressil info@IKEA.ee) ja lepib kokku kaupade tagastamise või asendamise tingimustes. Ostja võib tagastada madala kvaliteediga kaubad ka Kaupade väljastuspunkti.
10.12. Müüja annab kaupadele ka täiendava 90-päevase tagastamisõiguse, mille tingimustega saab tutvuda veebiaadressil https://www.ikea.ee/et/customerservice/return-policy. Kaupade tagastamisel Müüja antud 90-päevase tagastamisõiguse alusel võtab Ostja Müüjaga ühendust (telefoni teel: +372 330 4000 või e-posti teel: info@IKEA.ee) ja lepib kokku kaupade tagastamise või asendamise tingimustes. Juhime tähelepanu, et kui Kauba 14-päevane tähtaeg tagastamiseks vastavalt punktile 10.1 on möödas, peab Ostja täiendava 90-päevase tagastamisõiguse kasutamisel kandma Kauba kohaletoimetamise ja tagastamise kulud. Ostja tagastab kaubad Kaupade väljastuspunkti. 
10.13. Ostja ei saa tagastada kaupu, mis ei kuulu Eesti Vabariigi õigusaktide kohaselt tagastamisele – sealhulgas selliseid kaupu, mis on valmistatud arvestades Ostja isiklikke vajadusi; mis on valmistatud Ostja esitatud tingimuste kohaselt; kaupu, mis riknevad või vananevad kiiresti; suletud pakendis kaupu, mis ei ole kõlblikud tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning kui need on pärast kohaletoimetamist avatud; samuti selliseid kaupu, mida oma olemuse tõttu kombineeritakse või ühendatakse pärast üleandmist mõne muu asjaga selliselt, et neid ei saa enam teineteisest eraldada.

11. SOODUSTUSED JA MÜÜGIEDENDUSKAMPAANIAD
11.1. Müüja võib omal algatusel käivitada Veebipoes mitmesuguseid müügiedenduskampaaniaid või rakendada kaupadele soodustusi. Veebipoe soodustused ja müügiedenduskampaaniad ei pruugi olla samad mis Müüja füüsilises kaupluses. 
11.2. Üksikasjalikku teavet soodustuste ja müügiedenduskampaaniate kohta leiab Veebipoest vastava kampaania või soodustuse perioodi ajal. 
11.3. IKEA Family lojaalsusklubi tingimusi saab lugeda veebiaadressil https://www.ikea.ee/et/page/ikeafamilyterms. Veebipoes on välja toodud ka konkreetsed IKEA Family lojaalsusklubiga seotud soodustused. 
11.4. Kui Ostja ostab kaupu, millele Müüja pakub teatud soodustust või millega kaasneb kingitus ja seejärel kasutab oma kaupade tagastamise õigust, makstakse Ostjale tagasi üksnes summa, mille ta tegelikult kaupade eest tasus. 
11.5. Müüja jätab endale õiguse muuta ühepoolselt ja sellest eraldi teatamata müügiedenduskampaaniate või soodustuste tingimusi või neid tühistada. Müügiedenduskampaaniate ja soodustuste kohaldamise korra mis tahes muudatused või tühistamised kehtivad alates nende avaldamise hetkest. 

12. POOLTE VASTUTUS
12.1. Ostja vastutab oma Registreerimisandmete õigsuse eest. Kui Ostja ei esita täpseid Registreerimisandmeid ja/või ei uuenda neid õigeaegselt, ei vastuta Müüja sellest tulenevate tagajärgede eest.
12.2. Ostja vastutab oma Registreerimisandmete kolmandatele isikutele edastamise eest. Kui kolmas isik logib Veebipoodi sisse, kasutades selleks Ostja logimisandmeid, ning kasutab Veebipoes pakutavaid teenuseid või ostab Veebipoest kaupu või teenuseid, loeb Müüja selle isiku Ostjaks ja Ostja kannab vastutust kõikide sellest tulenevate kohustuste eest.
12.3. Müüja vabastatakse igasugusest vastutusest juhul, kui kahjude tekkimise põhjuseks oli asjaolu, et Ostja ei tutvunud Tingimuste ja/või ostu-müügilepinguga vaatamata Müüja sellekohasele soovitusele ja oma kohustusele seda teha, kuigi talle anti see võimalus.
12.4. Müüja vastutab Veebipoe toimimisega seotud tõrgete eest ja nendest tulenevalt Ostja või kolmandate isikute poolt kantavate otseste kahjumite ja kahjude eest, kui need tulenesid Müüja tahtlikust tegevusest.
12.5. Kui Müüja Veebipoes on linke teiste ettevõtete, asutuste, organisatsioonide või isikute veebisaitidele, ei vastuta Müüja nendel veebisaitidel sisalduva teabe ega tehtavate toimingute eest; samuti ei teosta Müüja järelevalvet nende veebisaitide üle, ei kontrolli nende sisu ega ei esinda neid ettevõtteid ega isikuid mingil muul moel.
12.6. Kahjude korral kannab süüdiolev pool üksnes teise poole otsesed kahjud.
12.7. Müüja ei vastuta ostu-müügilepingu rikkumise ja/või kaupade mitte kohaletoimetamise või hilinenud kohaletoimetamise eest, kui see on tingitud kolmandate isikute tegevusest, ega asjaolude eest, mida Müüja ei saanud kontrollida või ostu-müügilepingu sõlmimise ajal mõistlikkuse piires ette näha ja neid asjaolusid või nende tagajärgi ennetada (vääramatu jõud). Kui nimetatud asjaolud kestavad kauem kui 1 (üks) kuu, võivad pooled ostu-müügilepingu vastastikusel kokkuleppel lõpetada. 

13. TEABE ANDMINE
13.1. Müüja saadab kõik sõnumid ja muu teabe Ostjale tema määratud e-posti aadressil. See teave loetakse Ostja poolt kätte saaduks 3 (kolme) tunni jooksul alates selle saatmise hetkest.
13.2. Müüja ei vastuta internetiühenduse tõrgete või e-postiteenuse osutajate võrgustike tõrgete eest, mille tõttu Ostja ei saanud kätte Müüja e-kirju.
13.3. Ostja saadab kõik teated, nõuded, avaldused ja küsimused käesolevates Tingimustes määratud kontaktandmetel ja kasutades Veebipoe rubriigis „Kontaktid“ märgitud kontaktandmeid.

14. LÕPPSÄTTED
14.1. Kogu Müüja veebisaidil esitatud teave, sealhulgas, aga mitte ainult käesolevad Tingimused, teave Müüja ning pakutavate kaupade, teenuste ja nende omaduste kohta, Ostja ostu-müügilepingust taganemise õiguse rakendamise korra kohta ning Müüja pakutavate garantiitingimuste ja garantiide (kui kohalduvad) kohta loetakse Ostjale kirjalikult esitatuks.
14.2. Tingimuste ning Ostja ja Müüja vahel sõlmitud ostu-müügilepingu suhtes kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.
14.3. Müüja võib loovutada oma käesolevatest Tingimustest tulenevad õigused ja kohustused mis tahes ajal kolmandale isikule ilma Ostjalt selleks nõusolekut küsimata ja Ostjat sellest teavitamata.
14.4. Kõik Tingimustega seotud eriarvamused Ostja ja Müüja vahel lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui pooltel ei õnnestu jõuda vaidlusküsimuses läbirääkimiste teel kokkuleppele 15 (viieteistkümne) päeva jooksul, lahendatakse vaidlusküsimused lõplikult Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud korras.
14.5. Ostja võib seoses Veebipoest ostetud kaupade ja teenustega esitada taotlusi ja/või pretensioone Tarbijavaidluste Komisjoni (Endla 10A, 10122 Tallinn, telefoninumber 6201 707, meiliaadress avaldus@komisjon.ee, veebisait https://komisjon.ee/et/). Piiriüleste vaidluste puhul on Ostjal õigus pöörduda Euroopa Liidu Tarbija nõustamiskeskuse poole aadressil https://consumer.ee/
14.6. Käesolevad Tingimused kehtivad alates 23.12.2021.X

Toote lattu jõudmise teavitused

Ole esimene, kes saab teada, kui sinu soovitud [itemName] on tagasi laos:

Hästi! Nüüd jääb sul üle ainult teavitust oodata.

Kui [itemName] on uuesti saadaval, anname sellest sulle meili teel märku.