1.    MÕISTED
1.1.    Müüja – IKEA Estonia – Runikon Retail OÜ, ettevõte, mis on loodud ja tegutseb Eesti Vabariigi seaduste alusel, ning mille juriidilise isiku kood on 14611049, registrijärgne aadress Peterburi tee 66/1, 11415 Tallinn Eesti Vabariik, KMK reg-nr EE102125100, äriühingu andmeid kogutakse ja säilitatakse Eesti Vabariigi äriregistris. 
1.2.    Ostja – füüsiline isik, kes ostab ostab kaupu ja teenuseid poest või kasutab poodi, olles vähemalt 18-aastane, et osta kaupu või teenuseid IKEA Estoniast isiklike, perekondlike või majapidamisvajaduste rahuldamiseks ja mitteärilisel või tööga seotud eesmärkidel.
1.3.    Veebipood – elektrooniline IKEA Eesti pood veebilehel www.IKEA.ee.
1.4.    Ostu-müügileping – ostu-müügileping, mille on sõlminud ostja ja müüja vastavalt poe kaupade ostu-müügieeskirjadele.
1.5.    Kaupade väljastuspunkt – IKEA Estonia kaupade väljastamise (kättesaamise) punkt, mis asub: Peterburi tee 66/1, 11415 Tallinn, Eesti Vabariik.
1.6.    Eeskirjad – kaupade kaugostu-müügieeskirjad, mis sätestavad ostja ja müüja õigused ja kohustused, müüja pakutavate kaupade ja teenuste ostu- ja maksetingimused, kaupade ja teenuste tarne- ja tagastamiskorra, poolte vastutuse ja teised poe kaupade ja teenuste ostu ja müügiga seotud sätted.

2.    ÜLDSÄTTED
2.1.    Eeskirjade puhul on tegemist siduva juriidilise dokumendiga, mis kehtestab ostja ja müüja vastastikused õigused, kohustused ja vastutuse, aga ka teised müüja pakutavate kaupade ja teenuste ostu ja müügiga seotud tingimused, ostes poest kaupu või teenuseid.
2.2.    Ostja võib osta poest kaupu ja teenuseid ainult eeskirjadega nõustumisel. Kui ostja on kinnitanud eeskirjade läbilugemise, kohustub ta neid järgima ja täitma. Ostes poest kaupu ja teenuseid, nõustub ostja eeskirjadega ja kinnitab, et mõistab neid. Kui ostja pole eeskirju lugenud ja/või ei mõista neid või ei nõustu nendega, siis ei saa ta osta poest kaupu ja teenuseid.
2.3.    Kaupu müüakse Eesti Vabariigi territooriumil asuvast poest. 
2.4.    Müüjal on õigus muuta eeskirju. Eeskirjade muudatused jõustuvad pärast nende avaldamist poes. Kui ostja kasutab poodi ükskõik mis viisil pärast eeskirjade muudatuste avalikustamist, siis loetakse, et ostja on nõustunud eeskirjade muudatustega. Eeskirjade kehtiva versiooni saate alla laadida siit.
2.5.    Eeskirjades edaspidi kasutatud mõiste „kaup“ tähendab nii kaupa kui teenuseid, kui ei ole selgesõnaliselt teisiti sõnastatud või kui kontekst dikteerib teisiti.

3.    OSTU-MÜÜGILEPINGU SÕLMIMINE
3.1.    Ainult registreeritud ostjad saavad osta poest kaupu. Enne registreerimist on ostjal kohustus lugeda ka poe puutumatusnorme. Pärast ostja poes registreerumist loetakse, et ta on tutvunud puutumatusnormidega.
3.2.    Ostjad teevad registreerimise, täites registreerimisvormi vajalike andmetega (edaspidi „registreerimisandmed“). Ostjad vastutavad ise registreerimisandmete korrektsuse, konfidentsiaalsuse ja (või) säilitamise eest.
3.3.    Kauba ostmiseks teeb ostja poes tellimuse, täites elektroonilise tellimislehe.
3.4.    Ostu-müügileping sõlmitakse ostja iga tellimuse kohta.
3.5.    Ostu-müügileping loetakse sõlmituks ostja ja müüja vahel, kui ostja: (i) teeb tellimuse ja täidab ostukorvi kaupadega müüja juhiste järgi ning täpsustab oma kohaletoimetamise aadressi või kaupade kättesaamise meetodi; (ii) kinnitab, et on lugenud eeskirju, valib maksemeetodi ja tasub tellimuse eest, ja (iii) müüja kinnitab ostja tellimuse, näidates ja/või saates tellimuse info, kinnitussõnumi (e-posti ja/või telefoni teel) ja/või käibemaksuga arve. Juhul kui ostja ei nõustu kõigi või mõne eeskirjade osaga, siis ei saa ta kaupu tellida.
3.6.    Enne ostu-müügilepingu sõlmimist võib müüja saata ostjale ka teisi vahepealseid kinnitusi, näiteks makse kättesaamise kinnituse jne.
3.7.    Ostu-müügileping kehtib kuni selle lepingu kohustuste täitmiseni. Ostu-müügileping loetakse täidetuks pärast kaupade ostjale edastamist vastavalt nendele eeskirjadele ja Eesti Vabariigi seadustele.
3.8.    Ostja tellimuse kinnitamisega kohustub ostja maksma kaupade hinna ja võtma vastu poest tellitud kauba. Pärast makse sooritamist ei ole võimalik enam oma tellimusele asju lisada.
3.9.    Müüja ei pruugi kinnitada ostja tellimust, kui ostja ei suuda täita kaupade tellimise tingimuste täitmist, kui müüjal pole toodet, mida ostja soovib osta, kui müüja usub, et ostja tegeleb hulgimüügi ostudega, ja/või muudel põhjustel, mis avalikustatakse ostjale individuaalselt. Kui kaupu tellitakse ebatavaliselt suurtes kogustes, kui neid tellitakse ebatavaliselt sageli või muudel tingimustel, mis võimaldavad müüjal uskuda, et kaupu tellitakse muul kui tarbimise eesmärgil, võidakse müüja äranägemisel ostu lugeda hulgimüügi ostuks.

4.    OSTJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 
4.1.    Ostjal on õigus:
4.1.1.    sooritada poes oste kooskõlas eeskirjade ja teiste müüja juhiste ja Eesti Vabariigi seadustega;
4.1.2.    tühistada poes sõlmitud ostu-müügileping, teavitades sellest müüjat kirjalikult hiljemalt 14 (neljateist) päeva jooksul vastavalt võlaõigusseadusele ja nendele eeskirjadele; 
4.1.3.    tagastada ja/või vahetada mittesobiva kvaliteedi või koostega kaupu ja kasutada garantiid;
4.1.4.    muudele eeskirjade ja/või Eesti Vabariigi seadustega ettenähtud õigustele.
4.2.    Ostja kohustub:
4.2.1.    maksma tellitud kaupade ja nende kohaletoimetamise hinna, samuti teised maksed (kui nii on sätestatud ostu-müügilepingu sõlmimisel) ja võtma vastu tellitud kaubad;
4.2.2.    üle vaatama ja kontrollima kaupa selle vastuvõtmisel, samuti teavitama müüjat tarnekahjustustest, nähtavatest puudustest, kaupade mudelist või paigaldusest, mis erines ostja tellitust vastavalt eeskirjades sätestatud korrale;
4.2.3.    kontrollima ostetud kauba kvaliteeti ja teavitama müüjat (telefoni teel: +372 330 4000 või e-posti teel: info@IKEA.ee) kauba kvaliteedipuudustest, mida ei olnud võimalik märgata kauba vastuvõtmisel;
4.2.4.   olles valinud kauba kättesaamise väljastuspunktist, tulema kaubale järele 2 (kaks) päeva pärast seda, kui saab teavituse, et kaup on kättesaamiseks valmis;
4.2.5.    olles valinud tarneteenuse või mõne muu müüja pakutud teenuse, võimaldama tingimused selle pakkumiseks, samuti maksma korrektselt sellise teenuse eest;
4.2.6.    katma kauba tagastamise kulud, kui see on ostja kohustus;
4.2.7.    koheselt uuendama andmeid, kui ostja registreerimisandmed või kauba tarnega seotud andmed on muutunud;
4.2.8.    mitte kasutama poodi viisil, mis ohustaks poe korrektset tööd, turvalisust, mainet või piiraks teiste võimalust poodi kasutada;
4.2.9.    järgima eeskirjades ja Eesti Vabariigi seadustest toodud nõudeid. 

5.    MÜÜJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
5.1.    Müüjal on õigus:
5.1.1.    piirata ja peatada ostja juurdepääs väljastuspunkti eelneva hoiatuseta, samuti tühistada ostja registreerimine, kui ostja on püüdnud kahjustada veebipoe või väljastuspunkti tegevust või stabiilset tööd, ja/või rikkunud oma kohustusi; müüja ei vastuta ostja poolt tekitatud kahjude eest;
5.1.2.    piirata ja keelata hulgimüügi oste;
5.1.3.    lõpetada ajutiselt või üldse veebipoe tegevus, muuta veebipoodi või selle erinevaid osasid, kogu või osa selle sisust, piirata veebipoes tehtavaid oste, muuta veebipoe veebilehe aadressi, piirata registreeritud ostjate arvu eelnevalt ostjat teavitamata; müüja ei vastuta ostjale tekkinud kahjulike tagajärgede eest, mida sellised tegevused on põhjustanud;
5.1.4.    muuta eeskirju, kaupade hindasid, ostutingimusi või muid poega seotud juhiseid, avaldades sellised muutused poes.
5.2.    Müüja kohustub:
5.2.1.    austama ostja privaatsust ja kaitsma tema andmete konfidentsiaalsust, välja arvatud Eesti Vabariigi seadustes ja poe andmekaitsetingimustes sätestatud juhtudel;
5.2.2.    tagastama toote / kogu tellimuse ostuhinna 5 (viie) tööpäeva jooksul, kui müüjal ei ole mingil põhjusel võimalik ostjale müüa tellitud toodet.

6.    KAUPADE HINNAD JA MAKSMINE
6.1.    Kaupade hinnad peavad olema välja toodud veebipoes ja/või tellimusel eurodes koos käibemaksuga.
6.2.    Ostjale tuleb müüa kaupu hinnaga, mis kehtib tellimuse tegemise hetkel poes. Kauba konkreetne hind ja kauba eest maksmisele kuuluv hind näidatakse ostjale, kes on täitnud kauba ostukorvi. Kui ostja ei nõustu konkreetse hinnaga, siis ei saa ta jätkata kauba tellimise ja tellimuse esitamisega.
6.3.    Kauba hind ei sisalda kauba tarnehinda ja teenuste hinda, mida ostja võib tellida müüjalt. Kui ei ole sätestatud teisiti, siis tuleb maksta kaupade tarneteenuse ja muude teenuste eest. Nende teenuste hind ja arvutuse käik ning maksmine täpsustatakse veebipoes või väljastuspunktis.
6.4.    Poest saab kaupa osta ainult pärast ettemaksu tegemist. Kauba ostmisel veebipoest võib kauba eest maksmiseks kasutada poes loetletud maksemeetodeid. 
6.5.    Ostudokumendid – tellimuse andmed ja käibemaksuga arved esitatakse ostjale elektroonselt ostja kontol, kust ostja saab need alla laadida ja/või välja printida. Elektroonilised ostudokumendid kehtivad ilma allkirjata.
6.6.    Kui müüja leiab poes hinnavea, siis müüja teavitab sellest koheselt ostjat. Sellisel juhul antakse ostjale võimalus tühistada tellimus või kinnitada tellimus uuesti õige hinnaga.

7.    KAUPADE TARNE
7.1.    Kaupade kojuvedu toimub vaid Eesti-siseselt. Kauba võimalikud tarnemeetodid esitatakse pärast seda, kui ostja on täitnud ostukorvi ja sisestab tarneaadressi.
7.2.    Kaupade tarne on tasuline teenus. Tarnehinnad on nähtavad siin.
7.3.    Tarneteenuse valimisel näidatakse ostjale tarnehind tellimuse protsessi lõpus enne maksemeetodi valimist ja/või makse tegemist. Kauba tarnehind makstakse ette koos kauba eest tasumisega.
7.4.    Kaup saadetakse ostjale 7 kalendripäeva jooksul alates tellimuse kinnitusest. Ostjat teavitatakse kauba tarne täpsest kuupäevast ja ajavahemikust meili ja/või telefoni teel. Ostjat võidakse kauba tarne muust ajast teavitada eraldi. Müüja ei garanteeri, et kaup tarnitakse eeskirjades ja/või poes mujal sätestatud tingimuste raames või ostjaga eraldi kokkulepitud tarneaja jooksul, eriti kui tellitud kaup ei asu müüja laohoones. Müüja kohustub andma endast parima, et kaup tarnitaks võimalikult kiiresti.
7.5.    Enne kauba kohaletoimetamist võtab müüja esindaja ostjaga ühendust ja täpsustab kõik tarnega seotud andmed.
7.6.    Tarneteenuse tellimisel tuleb ostjal täpsustada kaubatarne täpne koht ja luua sobivad tingimused kauba mahalaadimiseks (tegema väravad lahti, tõstma tõkkepuu üles, avama ukse jne). Tarnitud kaupu kantakse sisse ainult ukse kaudu; rõdu ja aknaid ei tohi kasutada kauba kohale toimetamiseks. 
7.7.    Kaupade kohaletoimetamisel ostjale laaditakse kaup maha ostja näidatud kohas. Kui kaupu tuleb liigutada või tassida mujale kui ostja näidatud mahalaadimise kohta, siis ostja hoolitseb ise sellise liigutamise või kauba tassimise eest.
7.8.    Kui ostja ei ole võimeline müüja esindajat enda aadressil varem kokkulepitud ajavahemiku vältel ja 20 (kakskümmend) minutit pärast seda vastu võtma, siis loetakse tarne ebaedukaks ostja süül. Sellisel juhul viiakse ostja tellitud kaup lähimasse kaupade väljastuspunkti ja müüja esindaja lepib ostjaga kokku võimaliku lähima tarneaja. Kaupa hoiustatakse kaupade väljastuspunktis kokkulepitud tarneajani, kuid mitte kauem kui 3 päeva. Pärast tähtaja möödumist tühistatakse ostja tellimus vastavalt punktis 8.5 sätestatud korrale. Ostja, kes soovib, et müüja toimetaks kauba uuesti kohale, peab maksma müüjale kauba uuesti kohaletoimetamise eest uuel kokkulepitud ajal vastavalt kauba esimese tarne hinnakirjale.
7.9.    Tarneteenus hõlmab kauba tassimist kuni viiendal korrusel olevasse korterisse või kuni eramaja esimesele korrusele.
7.10.    Kui majas on lift, siis kauba tarne sisaldab kauba kandmist liftiga kuni ostja täpsustatud korruseni. Kui majas puudub lift või kui majal on lift, mis ei tööta või ei toimi täpsustatud korruseni või kui kaup ei mahu lifti, ja kui kaubad tuleb tassida kõrgemale korrusele kui viies korrus, siis ostja korraldab ise kauba tassimise treppide kaudu või seda võib teha müüja esindaja lisatasu eest. Lisatasu suurus täpsustatakse poes. Teenustasu makstakse pärast müüja esindaja jõudmist tarneaadressile otse müüja esindajale. 
7.11.    Kauba veoteenus ei ole võimalik väljapanekust või allahindluse osakonnast pärit kokkupandud mahukate kaupade puhul.
7.12.    Tellimuse maksimaalne suurus on 500 kg või 6 m3. Kui tellitud kauba kaal või maht on sellest suurem, siis on tarnehind vastavalt suurem (nt kui see on 501 kg või rohkem, siis võetakse kahe tellimuse tarnehind). Toidu ja elus taimede tarne ei ole võimalik. 
7.13.    Kauba vastuvõtmisel kontrollib ostja saadetise olukorda, kvaliteeti, kogust ja kauba valikut. Juhul kui märgatakse, et saadetise pakend on saanud kahju, kuid kauba koguses, kvaliteedis või valikus ei esine puudujääke, siis ostja märgib pakendikahju saadetise kinnitusvormile või kauba kohale toimetanud isiku antud vormile. Sellisel juhul loetakse kaup kohaletoimetatuks katki läinud pakendis, kuid selle kogus, kvaliteet ja valik loetakse ostu-müügilepinguga kooskõlas olevaks ning kaup loetakse korrektselt kohaletoimetatuks.
7.14.    Kui leitakse, et kauba kvaliteedis ja/või valikus esineb puudujääke, siis ei tohi ostja võtta vastu kaupa, mis ei vasta kauba kvaliteedile ja/või valikule. Ostja peab näitama oma keeldumist kaupa vastu võtmast ja loetlema kohaletoimetamise kinnitusvormis leitud erinevused ja/või täitma saadetise väljastanud isiku esitatud vormid. Kui kauba koguses esineb erinevusi, peab ostja selle samuti ära märkima kauba kohaletoimetamise kinnitusvormil ja/või täitma saadetise väljastanud isiku esitatud vormid.
7.15.    Kui ostja võtab saadetise vastu ilma märkusi tegemata, loetakse kaup kohaletoimetatuks kahjustamata pakendis, kauba kogus, kvaliteet ja valik loetakse ostu-müügilepingu tingimustele vastavaks ja kauba müügi ja kohaletoimetamisega seotud lisateenused loetakse nõuetekohaselt täidetuks.
7.16.    Ostja kohustub ise kauba vastu võtma. Kauba üleandmisel võidakse ostjalt küsida isikut tõendava dokumendi näitamist ja tellimuse andmeid, mille müüja on ostjale saatnud.
7.17.    Kui kaup toimetati ostja märgitud aadressile, siis loetakse kaup ostjale üleantuks, sõltumata sellest, kas kauba võttis tegelikult vastu ostja ise või mõni muu märgitud aadressil kauba vastu võtnud inimene. Kui ostja ei saanud kaupa isiklikult vastu võtta ja kaup toodi täpsustatud aadressile, siis ostjal ei ole õigust esitada müüjale nõuet, et kaup tarniti valele isikule. Kui kaupa ei toodud kohale planeeritud tarneajal, siis ostja teavitab sellest müüjat koheselt, kuid mitte hiljem kui üks päev pärast kauba tarne kokkulepitud kuupäeva. Vastasel juhul kaotab ostja oma õiguse esitada müüjale kahjunõue seoses hiljaks jäänud saadetise ja/või kauba mitte kohaletoimetamise eest.
7.18.    Müüja vabastatakse vastutusest kauba tarnetingimuste rikkumise eest, kui kaupa ei toimetatud ostjale kohale või kui tarne hilines ostja süül või ostjast sõltuvatest tingimustest.

8.    KAUBA KÄTTESAAMINE, HOIUSTAMINE JA LADUSTAMINE
8.1.    Kui ostja ei telli kauba tarneteenust, siis ostja võib tellitud kaubale järele minna tasuta kaupade väljastuspunkti. Tellimust tehes valib ostja kaupade väljastuspunkti, kuhu tellitud kaupadele järele minna.
8.2.    Kui kaup on kättesaamiseks valmis, saab ostja kinnitussõnumi võimaliku kättesaamise aja kohta. Ostja, kes on jõudnud kaupade väljastuspunkti kauba kättesaamiseks, esitab müüja esindajale kehtiva isikut tõendava dokumendi ja tellimuse andmed / kinnitussõnumi, mille on müüja saatnud ostjale elektrooniliste sidevahendite kaudu. Kui ostja ei suuda neid dokumente esitada, siis müüjal on õigus keelduda kauba väljastamisest ostjale.
8.3.    Ostja läheb tellitud kaubale järele hiljemalt 2 (kahe) päeva jooksul pärast seda, kui müüja on ostjat teavitanud elektrooniliste sidevahendite kaudu, et kaup on kättesaamiseks valmis.
8.4.    Kui ostja on kauba kätte saanud, siis loetakse, et kaup on ostjale üle antud (tarnitud).
8.5.    Kui ostja ei suuda tellitud kaubale järele minna 2 päeva jooksul pärast seda, kui teda on teavitatud sellest, et kaup on kättesaamiseks valmis, või punktis 7.8 sätestatud juhul, jääb müüjale õigus ostja tellimus tagasi saata. Sellisel juhul kohustub müüja 5 tööpäeva jooksul tagastama raha, mille ostja on maksnud kauba eest.

9.    KAUPADE KVALITEET JA GARANTII
9.1.    Müüdava kauba üldised omadused on välja toodud iga eseme tootekirjelduses. Kui toote nimes või -kirjelduses märgitud omadused või tunnused erinevad või on vastuolulised, siis loetakse õigetena tootekirjelduses esitatud andmeid.
9.2.    Kauba värv, kuju või muud parameetrid veebipoes võivad erineda kauba tegelikust suurusest, kujust ja värvist ostja kasutatud elektroonikavahendite eripära tõttu või mõne muu tehnilise põhjuse tõttu, arvestades ka mõistlikke erinevusi välimuses.
9.3.    Juhul kui kaup ei vasta ostu-müügilepingu tingimustele, võib ostja tugineda võlaõigusseaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele.
9.4.    Kui poes ei ole märgitud teisiti, kehtib ostja ostetud kaupade suhtes tavaline 2-aastane pretensioonide esitamise õigus kauba kvaliteedile. Tootekirjelduses tuleb ära märkida ka teised garantiitingimused ja muud tingimused.
9.5.    Kui kaup on halva kvaliteediga, on ostjal õigus jätta endale defektne kaup ja nõuda tagasi osa sellise kauba eest makstud hinnast, mis on müüjaga kokku lepitud.

10.    LEPINGUST TAGANEMISE ÕIGUS KAUBA TAGASTAMINE
10.1.    Ostjal on õigus taganeda elektroonilise vahendi kaudu sõlmitud ostu-müügilepingust seda põhjendamata 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates kauba kohaletoimetamise kuupäevast (kviitung), või kui ostja on tellinud rohkem kui ühe toote ühe tellimusega ja tooted tarnitakse eraldi – alates viimase toote tarnekuupäevast (kviitungi kuupäev), või kui kaup tarnitakse erineva partiiga või osadena – alates viimase partii tarnekuupäevast (kviitung), välja arvatud võlaõigusseaduse § 53 lõikes 4 loetletud lepingud. Ostja võib taganeda ostu-müügilepingust, tagastades kauba kaupade väljastuspunkti või elektroonilisel teel (meili teel), saates ostu-müügilepingust taganemise teate müüja e-postile: info@ikea.ee. Ostja teates peab olema selgelt märgitud ostja taganemine ostu-müügilepingust. Taganemise avalduse tüüpvorm, mida ostjal on võimalik kasutada, on leitav siit. Ostjal tuleb lisaks esitada ostudokument (arve, kviitung jne), esitades selle kaupade väljastuspunktis või saates ostu-müügilepingust taganemise avaldusega selle koopia, mis tõendab, et kaup osteti müüjalt. Mitme kauba ostmisel ühe ostu-müügilepinguga kehtib ostja taganemisõigus nii kõigi kaupade kui ka ühe või mitme toote suhtes. Kehtivad alltoodud punktides 10.2–10.13 toodud tingimused, kui ostja tagastab kauba.
10.2.    Kaup tuleb müüjale tagastada hiljemalt 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul alates päevast, mil müüjale saadeti ostu-müügilepingu tühistamise teade. Ostja vastutab, et tagastatav kaup on korrektselt pakendatud. Ostja kannab kauba tagastamisega seotud otsesed kulud, välja arvatud juhul, kui müüja on saanud teate ostu-müügilepingu tühistamisest ja juhendab ostjat teisiti.
10.3.    Kauba võib tagastada kaupade väljastuspunkti või ostja võib tagastada kauba omal valikul vahendaja (kulleri) kaudu, kes peab kauba toimetama kohale kaupade väljastuspunkti. Enne kauba tagastamist vahendajate (kullerite) kaudu võtab ostja ühendust müüjaga (telefoni teel: +372 330 4000 või e-posti teel: info@IKEA.ee) ja lepitakse kokku kauba tagastamine.
10.4.    Raha tagastatud kauba, sealhulgas ostja tasutud tarneteenuse eest tagastatakse ostjale pärast kauba tagastamist müüjale. Raha tagastatakse pangaülekandega kontole, mida kasutati makse tegemiseks. Kui kaup tagastatakse kaupade väljastuspunkti ja kui ostja teeb sellise valiku, siis raha saab tagastada sularahas kuni 300 eurot; kui tagastatav summa on suurem kui 300 eurot, siis kantakse raha ülekandega kontole, mida kasutati makse tegemiseks.
10.5.    Müüjat ei loeta raha tagastamise tingimusi rikkunuks, kui ta ei suuda teha ülekannet ostja süül (hilinenud kauba tagastus, ebaõiged andmed jne).
10.6.    Tagastamisel ei hüvita müüja ostjale lisakulusid, mis tekkisid sellest, et ostja valis muu kauba tarneviisi kui müüja pakutud traditsiooniline odavaim viis.
10.7.    Halva kvaliteediga kauba ostmisel võib ostja küsida ebasobiva kvaliteediga kauba vahetamist kvaliteetse vastu, kauba hinna vähendamist või kauba tagastamist ja makstud summa tagastamist. Halva kvaliteediga kaubad vahetatakse ümber või tagastatakse vastavalt käesolevas eeskirjas ja Eesti Vabariigi seadustes sätetatud korrale.
10.8.    Ostja tegutseb kauba tagastamisel kooskõlas järgmiste tingimustega:
10.8.1.    tagastatud kaup peab olema originaalpakendis;
10.8.2.    ostja ei tohi kaupa rikkuda;
10.8.3.    kaup on kasutamata, turukõlblik (korralikud sildid, eemaldata kaitsekile jne). Halva kvaliteediga tagastatud kaup ei pea vastama selle punkti nõuetele;
10.8.4.    tagastatav kaup on samasuguses komplektis kui ostja selle sai;
10.8.5.    kauba tagastamisel on vajalik esitada ostu tõendav käibemaksuga arve ja täita avaldus kauba tagastamiseks.
10.9.    Enne kehva kvaliteediga kauba tagastamist või ümber vahetamist või kui tagastatakse kvaliteetseid kaupu muul põhjusel kui ostu-müügilepingust loobumine, võtab ostja ühendust müüjaga (telefoni teel: +372 330 4000 või e-posti teel: info@IKEA.ee) ja lepitakse kokku kauba tagastamise või ümber vahetamise tingimused. Ostja võib halva kvaliteediga kauba tagastada ka kaupade väljastuspunkti. 
10.10.    Müüja võib pakkuda ka täiendava 90-päevase tagastusgarantii, mille tingimused on avaldatud veebilehel https://www.ikea.ee/et/customerservice/return-policy. Juhul kui ostja tagastab kauba müüja pakutava täiendava 90-päevase tagastusgarantii alusel, siis ostja võtab müüjaga ühendust (telefoni teel: +372 330 4000 või e-posti teel: info@IKEA.ee) ja lepitakse kokku kauba tagastamise või ümber vahetamise tingimused. Sellisel juhul ei hüvitata ostjale tarnega seotud kulusid. Lisaks jäävad ostja kanda kauba tagastamisega seotud otsesed kulud. Ostja tagastab kauba kaupade väljastuspunkti. 
10.11.    Müüjal õigus keelduda tagastava kauba vastuvõtmisest ja ostja makstud raha tagasi maksmisest tagastatavate kaupade eest, kui tagastatav kaup ei tule terve komplektina või on kahjustatud, korrapäratult või ebasobivalt pakitud.
10.12.    Ostja ei saa tagastada selliseid kaupu, mida ei saa tagastada vastavalt Eesti Vabariigi seadustele. 
10.13.    Kui tegemist on halva kvaliteediga teenuste pakkumisega, siis on ostjal õigus nõuda teenuse pakkumise puudujäägi eemaldamist, teenuse eest tasutud raha tagastamist või teenuse hinna vähendamist.

11.    ALLAHINDLUS JA KAMPAANIAD
11.1.    Müüja võib oma algatusel algatada poes erinevaid kampaaniaid või kehtestada allahindlusi. Poes olevad allahindlused ja kampaaniaid ei pea tingimata olema samad, mis müüja füüsilises poes. 
11.2.    Allahindluste ja kampaaniatega seotud üksikasjalik informatsioon on saadaval poes konkreetse kampaania- või allahindlusperioodi ajal. 
11.3.    IKEA Family lojaalsusprogrammi tingimused on kättesaadavad internetis aadressil https://www.ikea.ee/et/page/ikeafamilyterms. Poes on toodud välja konkreetsed IKEA Family lojaalsusprogrammiga seotud allahindlused. 
11.4.    Kui ostja ostab kaupu, millele müüja pakub konkreetset allahindlust või kingitust ja kasutab seejärel õigust tagastada kaupa, siis ostjale tagastatakse ainult see rahasumma, mille ta reaalselt maksis kauba eest. 
11.5.    Müüjal on õigus ühepoolselt eelnevalt eraldi teatamata muuta kampaania- või allahindluste tingimusi või need üldse tühistada. Kõik kampaaniate ja allahindluste kasutamise korraga seotud muudatused või tühistamised kehtivad nende avaldamise hetkest. 

12.    POOLTE VASTUTUS
12.1.    Ostja vastutab registreerimisandmete õigsuse eest. Kui ostja ei suuda esitada õigeid registreerimisandmeid ja/või ei uuenda neid õigeaegselt, siis müüja ei vastuta tulenevate tagajärgede eest.
12.2.    Ostja vastutab registreerimisandmete edastamise eest kolmandatele isikutele. Kui kolmas isik kasutab poe pakutavat teenust või ostab poest kaupu ja teenuseid, logides poodi sisse ostja kasutajaandmetega, siis müüja peab seda isikut ostjaks ning ostja vastutab tehingust tulenevate kohustuste eest.
12.3.    Müüja ei vastuta ühegi olukorra eest, kus kahju tekib sellest, et ostja ei suutnud lugeda eeskirju ja/või ostu-müügilepingut müüja soovitustest ja kohustusest hoolimata, kuigi talle pakuti selline võimalus.
12.4.    Müüja vastutab poe töö mittetoimimise ja sellest tulenevate ostjatele või kolmandatele isikutele tekkinud otsese kahju eest, kui tegemist oli müüjapoolse tahtliku teoga.
12.5.    Kui müüja poel on lingid teistele ettevõtetele, asutustele, organisatsioonidele või isikutele, siis müüja ei vastuta neis oleva informatsiooni või läbiviidavate tegevuste eest, ta ei jälgi ega kontrolli neid veebilehti ega esinda neid ettevõtteid ja inimesi.
12.6.    Kahju korral hüvitab süüdi olev pool ainult teise poole otsesed kahjud.
12.7.    Müüja ei vastuta ostu-müügilepingu täitmata jätmise ja/või kaupade tarnimata jätmise või hilinenud kauba kohaletoimetamise eest, kui see juhtus kolmandate isikute süü või asjaolude tõttu, mida müüja ei suutnud kontrollida või ostu-müügilepingu sõlmimise ajal õigustatult ette näha ja ei suutnud takistada nende asjaolude või nende tagajärgede tekkimist (vääramatu jõud). Kui nimetatud tingimused kestavad kauem kui 1 (üks) kuu, siis võivad pooled lõpetada ostu-müügilepingu vastastikusel kokkuleppel. 

13.    INFORMATSIOONI EDASTAMINE
13.1.    Müüja saadab kõik sõnumid ja muu info ostjale tema täpsustatud e-posti aadressile. See info loetakse ostjale kättetoimetatuks 3 (kolm) tundi pärast sõnumi saatmist.
13.2.    Müüja ei vastuta internetiühenduse mittetoimimise või meiliteenuse pakkujate võrguühenduste katkestuste eest, mille tõttu ostja ei saanud kätte müüja meile.
13.3.    Ostja saadab kõik märkused, nõuded, taotlused ja küsimused, kasutades selleks eeskirjades toodud kontakte ja poe „Kontaktide“ osas toodud kontaktandmeid.

14.    LÕPPSÄTTED
14.1.    Kogu müüja veebilehel toodud informatsioon, hõlmates sealhulgas eeskirju, informatsiooni müüja, pakutavate kaupade ja teenuste ja nende omaduste kohta ning ostja ostu-müügilepingust taganemise õiguse kasutamise korda, müüja pakutavad garantiiteenuseid ja garantiid (kui on olemas) loetakse ostjale kirjalikult esitatuks.
14.2.    Eeskirjade ja ostja ning müüja vahel sõlmitud ostu-müügilepingu puhul kohaldatakse Eesti Vabariigi seaduseid. 
14.3.    Müüja võib igal ajal määrata oma eeskirjadest tulenevad õigused ja kohustused kolmandale isikule ostjalt nõusolekut saamata või ostjat sellest teavitamata.
14.4.    Kõik ostja ja müüja vahelisi eeskirju puudutavad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui pooled ei suuda lahendada vaidlusi läbirääkimiste teel 15 (viieteistkümne) päeva jooksul, lahendatakse vaidlused lõplikult Eesti Vabariigi seadustes kehtestatud korra alusel.
14.5.    Ostja võib esitada poest ostetud kauba või teenuse taotluse ja/või kaebuse Tarbijakaitsele ja Tehnilisele Järelvalve Ametile (Sõle 23a, 10614, telefoni teel: +372 667 2000 või +372 620 1707, faksi teel: +372 667 2001, e-posti teel: info@ttja.ee, Ameti veebilehel https://www.ttja.ee) või täites avaldusvormi elektroonilisel tarbijavaidluste lahendamise platvormil lehel http://ec.europa.eu/odr/
14.6.    Need eeskirjad kehtivad alates 7. maist 2020.X