OÜ „Runikon Retail“ (edaspidi „ettevõte“ või „meie“) austab teie isikuandmeid ja kaitseb neid, käesolevate andmekaitsetingimuste (edaspidi: „andmekaitsetingimused“) järgi. Andmekaitsetingimustes kirjeldame, kuidas teie isikuandmeid töötleme. Võtame kohustuse olla teiega aus ning pakkuda selget teavet selle kohta, milliseid isikuandmeid töötleme, töötlemise eesmärgi, isikuandmete säilitamise tähtaja, samuti töötlemise õigusliku aluse ja muu teabe kohta, mida oleme kohustatud vastavalt kehtivatele õigusaktidele andma.

Teemad:
1. Milliseid isikuandmeid töötleme ja miks?
1.1. Videovalve
1.2. Fotod ja/või videod väljastuspunkti avalikest üritustest/tegevustest
1.3. Avalikud suhted
1.4. Lepingud füüsiliste isikutega, sealhulgas saadud/väljastatud arved
1.5. Äripartnerite või potentsiaalsete äripartnerite töötajate/esindajate isikuandmed
1.6. Mängud ja/või võistlused
1.7. IKEA koduplaneerimisprogrammi konto
1.8. IKEA BUSINESS
2. Kellele me isikuandmeid avaldame?
3. Isikuandmete kaitse
4. Teie õigused
5. Muutused meie andmekaitsetingimustes
6. Kontaktandmed

1. Milliseid isikuandmeid töötleme ja miks?
Töödeldavate isikuandmete kategooriad, töötlemise eesmärgid ja õiguslik alus on järgmised:

1.1 Videovalve
Isikuandmete kategooriad Töötlemise õiguslik alus
Kaamera vaatevälja jäävad kujutised ja muud isikuandmed. Meie õigustatud huvi on tagada meie vara, teabe, töötajate ja kolmandate isikute turvalisus; hoida ära, piirata ja avalikustada intsidente ja õigusvastaseid tegusid ning tagada nende ilmnemise korral tõhus uurimine.

Töötleme teie isikuandmeid eesmärgiga tagada meie vara, teabe, töötajate ja kolmandate isikute turvalisus, ennetada, piirata ja avalikustada intsidente, õigusvastaseid tegusid ning tagada selliste tegevuste korral tõhus uurimine.
Teil ei ole kohustust esitada isikuandmeid ja meie eesmärk pole teid tuvastada, välja arvatud juhul, kui see on teatud põhjustel vajalik. Siiski ei saa me videovalve olemuse tõttu garanteerida, et saate oma tööd teha või meie teenuseid kasutada ilma, et satuksite videojälgimise alla.
Sise- ja väliterritooriumide videovalve toimib ööpäevaringselt.
Videovalve salvestisi säilitatakse mitte kauem kui 25 päeva, välja arvatud juhul, kui salvestised sisaldavad teavet, mis on vajalik tõendina tsiviil-, haldus- või kriminaalasja uurimisel. Sellistel juhtudel võib dokumente säilitada seni, kuni need on eelnimetatud eesmärkidel vajalikud, ja need hävitatakse viivitamatult, kui neid ei ole enam vaja.
Meil on õigus teie isikuandmeid edastada õiguskaitseasutustele, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustele. Juurdepääs videosalvestistele on meie volitatud töötlejatel, nt ettevõtetel, kes pakuvad meile süsteemi hooldusteenuseid, haldus- ja tugiteenuseid.
Kui soovite juurdepääsu teie kohta kaamerate abil kogutud andmetele, võite meiega ühendust võtta punktis 6 toodud kontaktide kaudu.

1.2 Fotod ja/või videod väljastuspunkti avalikest üritustest/tegevustest
Isikuandmete kategooriad Töötlemise õiguslik alus
•    Kujutis (pilt või video digitaalsel kujul)
•    Kui konkreetse ürituse jaoks vajalik: nimi, perekonnanimi, e-posti aadress või telefoninumber.
Meie õigustatud huvi korraldada üritusi/tegevusi ning edastada teavet oma ettevõtte ja selle tegevuse kohta.

Töötleme teie isikuandmeid, et edastada teavet meie ettevõtte ja selle tegevuse kohta ning anda teile võimalus meie üritustest osa võtta ja nautida nende ürituste tulemusi või väljundit.
Me saame teie kohta teavet, kui te:
1. osalete meie jaotuspunkti üritustel või muudes tegevustes (nt jaotuspunkti avamine, filmilinastusel jne);
2. osalete meie võistlustel;
3. teete jõulude ajal koos jõuluvanaga pilti ja saate tasuta fotosid.
Üritused on avatud kõigile, kuid osalemine pole kohustuslik. Võite vabalt valida, kas osalete või mitte. Kui soovite vältida oma pildi jäädvustamist, võite vabalt meie korraldatud avalikel üritustel mitte osaleda või meiega ühendust võtta ja paluda oma pilt avalikest materjalidest välja jätta. Üritustel osaledes peaksite teadma, et teie pilt võidakse jäädvustada ja seda võidakse kasutada meie ettevõtte tegevusest teavitamiseks.
Teie nime, perekonnanime, telefoninumbrit või e-posti aadressi küsitakse ainult siis, kui soovime koostada üritusel osalejate nimekirja või teavitada teid võimalusest meie koostöö tulemusel midagi saada.
Teie nimi, perekonnanimi, telefoninumber või e-posti aadress säilitatakse ürituse lõpuni, mille tarvis need koguti. Teie kujutist (pilti või videot) sündmustest/tegevustest säilitatakse 10 (kümme) aastat alates ürituse toimumispäevast.
Edastame teie isikuandmeid oma partneritele, kes pakuvad meile foto- või videoteenuseid, trükiteenuseid, reklaamiagentuuridele, Inter IKEA Systems BV volitatud töötlejatele, nt kes pakuvad meile IT-hooldusteenuseid jne.

1.3. Suhtekorraldus
Isikuandmete kategooriad Töötlemise õiguslik alus
•    Nimi
•    Perekonnanimi
•    Ettevõte (meedia)
•    E-posti aadress
•    Telefoninumber
•    Aadress
•    Sotsiaalmeedia (Messenger, Viber, WhatsApp jne) konto või mõne muu suhtluskanali (nt Skype'i) konto
•    Teie tervise ja ohutuse tagamiseks võime teatud juhtudel (nt meediareisid, toitlustusega üritused) küsida lisaandmeid, näiteks teie toidueelistuste kohta.
Töötleme isikuandmeid teie nõusolekul või meie õigustatud huvi tõttu suhtekorralduse juhtimiseks.

Töötleme teie isikuandmeid üldsusele või konkreetsetele sihtrühmadele asjakohase teabe levitamiseks. Kui soovite saada meie ettevõtte kohta ärialaseid uudiseid, kogume teie kohta teatud teavet. Kogutud andmeid kasutame selleks, et saata teile ettevõtte uudiseid, näiteks e-postiga saadetavaid pressiteateid, ürituste kutseid (või trükitud kutseid, mis saadetakse antud aadressile) ja suhelda telefoni teel või sotsiaalmeedia kaudu (Messenger, Viber, WhatsApp jne) või muude sidekanalite (nt Skype) kaudu kiireloomulistel juhtudel, et pakkuda teile meie ettevõtte kohta ühiskonnale huvipakkuvat teavet.
Saame teie kohta teavet, kui edastate meile isikuandmeid, väljendate oma soovi e-posti teel ettevõtte uudiste saamiseks, nõustute saama uudiseid meie üritustel osaledes, suhtlete vahetult meie turundus- või suhtekorraldustöötajatega või avalike andmete kaudu (nt meediakanali kontaktide nimekiri).
Teil ei ole kohustust esitada kõiki isikuandmeid, võite esitada ainult neid andmeid, mida eelistate meiega suhtlemiseks (näiteks võite edastada ainult ettevõtte nime ja e-posti aadressi). Kui te ei esita vajalikke andmeid, ei saa te meilt uudiseid. Kui leiate, et meie edastatud teave on asjakohatu, võite tellimuse lõpetada, kui avaldate soovi e-kirjaga ettevõtte suhtekorraldus-/turundustöötajatele. 
Teie isikuandmeid säilitatakse kuni tellimuse tühistamiseni või muul viisil teie andmete kustutamise taotlemiseni, või kuni saame teada, et adressaadile pole enam juurdepääsu (nt saame automaatse teatise, et kontaktisik ei tööta enam seal või et selline e-posti aadress on suletud) või 5 (viis) aastat alates kogumisest. Üritusel osalenud meediaesindajate nimekirja säilitatakse 2 (kaks) aastat pärast sündmuse lõppu, teiste üritusel osalevate inimeste nimekirja 1 (üks) kuu pärast sündmuse lõppu. Kui oleme kogunud lisaandmeid, nt eelistusi toidu kohta, säilitatakse neid andmeid kuni sündmuse lõpuni.
Isikuandmed avaldatakse ettevõtetele, kes pakuvad meile teenuseid, s.t mõnel juhul võime teie isikuandmeid edastada ettevõtte suhtekorraldusagentuurile, et jagada teavet meie nimel, volitatud töötlejatele, nt kes pakuvad meile IT-hooldusteenuseid jne. Ülemaailmsest sündmusest teavitamisel võime teie nõusolekul edastada teie isikuandmeid ettevõttele Inter IKEA Holding BV jne.


1.4. Lepingud füüsiliste isikutega, k.a saadud/väljastatud arved

1.4.1. Lepingud füüsiliste isikutega
Isikuandmete kategooriad Töötlemise õiguslik alus
•    Nimi
•    Perekonnanimi
•    Pangakonto
•    Sünnikuupäev või isikukood
•    KMRN (kui ettevõte on registreeritud käibemaksukohustuslasena)
•    Registrikood
•    Aadress
•    Kontaktid – e-posti aadress ja/või telefoninumber.
Töötleme isikuandmeid teiega lepingu täitmiseks või teiega lepingu sõlmimiseks, samuti selleks, et täita seadusest tulenevaid kohustusi, mille subjekt me oleme
Kui me säilitame teie isikuandmeid oma seaduslike õiguste kaitsmiseks, nt õigusliku vaidluse puhul, põhineb selline isikuandmete töötlemine õigustatud huvil kaitsta oma õiguseid.

Töötleme teie isikuandmeid teiega lepingu sõlmimiseks, selle lepingu täitmiseks, selle täitmise jälgimiseks, sõlmitud lepingute alusel maksete tegemiseks ja lepingu sõlmimise, täitmise ja/või lõpetamisega seotud kaebuste menetlemiseks.
Lisaks töötleme teie isikuandmeid selleks, et tagada oma maksukohustuste korrektne täitmine, s.t tagada, et meil on isikuandmed, mis on vajalikud meie seadusest tulenevate kohustuste nõuetekohaseks täitmiseks: maksude arvestamiseks ja maksuametile teabe deklareerimiseks teie pakutavate teenuste ja teile tehtud maksete kohta.
Töötleme vajadusel teie isikuandmeid võlgade ja/või muude nõuete sissenõudmiseks, et esitada, tõendada ja kaitsta oma õigustatud huve.
Kogume teie kohta teavet, kui saadate selle meile lepingu sõlmimisel ja/või teenuste osutamisel (kui lepingut pole sõlmitud).
Te peate esitama meile oma nime, perekonnanime, sünniaja (või isikukoodi), käibemaksukohustuslase registreerimisnumbri (kui olete käibemaksukohustuslasena registreeritud), aadressi, registrikoodi ja kontaktandmed. Kui te ei esita kohustuslikku teavet, ei saa me teiega lepingut sõlmida ega osta teie pakutavaid teenuseid.
Teie isikuandmeid säilitatakse 7 (seitse) aastat alates selle majandusaasta lõpust, mil leping lõpeb. Kui lepingus on ette nähtud garantiiaeg, mis ületab ülalnimetatud säilitustähtaega, säilitatakse kõiki lepinguga seotud isikuandmeid 7 (seitse) aastat pärast garantiiaja lõppu. Kui leping on vajalik ülalnimetatud säilitustähtajast pikema õigustoimingu tarvis, säilitatakse kõiki sõlmitud lepinguga seotud isikuandmeid 1 (üks) aasta pärast vastava asutuse lõpliku otsuse vastuvõtmist. Kui olete meile teenuseid osutanud, kuid teiega pole sõlmitud lepingut, säilitatakse teie isikuandmeid 7 (seitse) aastat pärast majandusaasta lõppu, mil teenust osutati ja raamatupidamisdokument vormistati.
Edastame teie isikuandmeid pankadele, riigiasutustele (peamiselt maksuhalduritele), audiitoritele, õigusnõustajatele, finantsnõustajatele, inkassoettevõtetele, volitatud töötlejatele, nt IT-hooldusettevõtetele jne.


1.4.2. Arved füüsilistele isikutele/füüsilistelt isikutelt
Isikuandmete kategooriad Töötlemise õiguslik alus
•    Nimi
•    Perekonnanimi
•    Pangakonto
•    KMRN (kui olete registreeritud käibemaksukohustuslasena)
•    Registrikood
•    Aadress
•    Kontaktid – e-posti aadress ja/või telefoninumber.
Töötleme teie isikuandmeid selleks, et täita meile seadusega ettenähtud kohustusi.
Kui aga säilitame teie isikuandmeid oma seaduslike õiguste kaitsmiseks, nt võlgade ja/või muude nõuete sissenõudmiseks, põhineb selline isikuandmete töötlemine õigustatud huvil kaitsta oma õigusi.

Töötleme teie isikuandmeid arvete nõuetekohaseks väljastamiseks/vastuvõtmiseks, s.t vastavalt õigusaktidele ja ka selleks, et tagada maksuhaldurile esitatava teabe õigsus. Vajaduse korral töötleme teie isikuandmeid võlgade ja/või muude nõuete sissenõudmiseks, et esitada, tõendada ja kaitsta oma õigustatud huve.
Saame teie kohta teavet, kui te seda meiega jagate, et saaksime teile väljastada arve ostetud kaupade ja teenuste eest või juhul, kui teie esitate meile sellise arve.
Et saaksime teile arve väljastada, peate esitama oma nime, perekonnanime, käibemaksukohustuslase registreerimisnumbri (kui olete käibemaksukohustuslasena registreeritud), aadressi, äriregistri koodi. Kui te ei esita kohustuslikku teavet, ei saa me arvet väljastada.
Teie isikuandmeid säilitatakse 7 (seitse) aastat alates selle majandusaasta lõpust, mil arve väljastati/saadi.
Edastame teie isikuandmeid pankadele, riigiasutustele (peamiselt maksuhalduritele), audiitoritele, õigusnõustajatele, finantsnõustajatele, inkassoettevõtetele, volitatud töötlejatele, nt IT-hooldusettevõtetele jne.

1.5. Äripartnerite või potentsiaalsete äripartnerite töötajate/esindajate isikuandmed
Isikuandmete kategooriad Töötlemise õiguslik alus
•    Nimi
•    Perekonnanimi
•    E-posti aadress
•    Telefoninumber
•    Ametikoht
Õigustatud huvi äripartneritega lepinguid sõlmida ja täita ning luua uusi ärisuhteid potentsiaalsete äripartneritega.

Töötleme teie kui äripartneri töötaja/esindaja isikuandmeid, et allkirjastada lepinguid, neid täita ja/või võtta teiega ühendust mitmesuguste lepingu täitmist puudutavate küsimuste osas.
Töötleme teie (kui potentsiaalse äripartneri töötaja/esindaja) isikuandmeid, et luua uusi ärisuhteid (nt pakkumuste saamisel meie korraldatud konkurssidel).
Saame teie isikuandmeid teilt või meie äripartnerilt või potentsiaalselt äripartnerilt.
Teie isikuandmeid säilitatakse 7 (seitse) aastat alates selle majandusaasta lõpust, mil leping lõpeb. Kui lepingus on ette nähtud garantiiaeg, mis ületab ülalnimetatud säilitustähtaega, säilitatakse kõiki lepinguga seotud isikuandmeid 7 (seitse) aastat pärast garantiiaja lõppu. Kui leping on vajalik ülalnimetatud säilitustähtajast pikema õigustoimingu tarvis, säilitatakse kõiki sõlmitud lepinguga seotud isikuandmeid 1 (üks) aasta pärast vastava asutuse lõpliku otsuse vastuvõtmist.
Teie (kui potentsiaalse äripartneri töötaja/esindaja) isikuandmeid säilitatakse kuni konkursi lõpuni.
Võime avaldada teie isikuandmeid audiitoritele, riigiasutustele (peamiselt maksuhalduritele), finants- ja õigusnõustajatele, volitatud töötlejatele, nt IT-hooldusettevõtetele jne.

1.6. Mängud ja/või võistlused
Isikuandmete kategooriad Andmete töötlemise õiguslik alus
Olenevalt mängust ja/või võistlusest võib neid olla üks või mitu:
•    Nimi
•    Perekonnanimi
•    Sotsiaalmeedia kasutajanimi
•    Telefoninumber
•    E-posti aadress
•    IKEA FAMILY kaardi number
•    Kviitungi kuupäev
•    Kviitungi number
•    Muud võistluste ja/või mängudega seotud andmed (näiteks foto jms)
•    Aadress (kui auhind või muu kingitus toimetatakse koju)
Teie nõusolek.
Mängu ja/või võistlust käsitleva kaebuse korral peab isikuandmete töötlemine põhinema õigustatud huvil kaitsta oma õigusi.

Töötleme teie isikuandmeid mängude ja/või võistluste korraldamise, läbiviimise ja haldamise, võitja väljaselgitamise ja väljakuulutamise, auhindade ja/või muude kingituste üleandmise eesmärgil. Pärast mängu ja/või võistlust käsitleva kaebuse saamist töödeldakse isikuandmeid õiguslike nõuete esitamiseks, rahuldamiseks või seaduslike nõuete kaitsmiseks.
Mängus ja/või võistlusel osalemine ei ole kohustuslik, kuid kui olete nõus osalema, peate esitama mängus ja/või võistlusel nõutavad isikuandmed. Vastasel juhul ei saa te mängus ja/või võistlusel osaleda. Kui te ei esita nõutavat kohustuslikku teavet, ei saa me tagada raamatupidamise seaduse nõudeid ega ka oma maksukohustuste korrektset täitmist, seega võime keelduda teile auhinna või muu kingituse andmisest.
Saame teie kohta teavet, kui nõustute mängus ja/või võistlusel osalema, täites registreerimisvormi, või kui olete nõus vabatahtlikult avaldama oma isikuandmeid sotsiaalvõrgustikes kommentaarides, sõnumites, postitustes jms. Teil on õigus oma nõusolek oma isikuandmete kogumiseks ja töötlemiseks igal ajal tagasi võtta, ilma et see mõjutaks andmete kogumise ja töötlemise seaduslikkust kuni nõusoleku tagasivõtmiseni. Pärast nõusoleku tagasivõtmist kustutatakse võistlusel ja/või mängus osaleja osalejate nimekirjast ja ta ei saa selles enam osaleda. Võistlusel ja/või mängus osaledes nõustute ka kviitungi numbri ja kuupäeva või võistluse ja/või mängu veebisaidil või sotsiaalvõrgustikes kasutatava kasutajanime avaldamisega võidu korral.
Samuti võime mängu ja/või võistluse registreerimise haldamiseks või mängu ja/või võistluse võitjate väljaselgitamiseks kasutada automatiseeritud otsustusprogrammi. Kui te ei soovi, et osaleksite automaatses otsustamises, ei saa te mängus ja/või võistlusel osaleda.
Isikuandmete esitamisega kinnitate, et isikuandmed on täpsed ja õiged ning et olete vähemalt 18-aastane. Kui avastate ebatäpsusi, palun parandage need viivitamatult.
Mängudest ja/või võistlusest osavõtjate isikuandmeid säilitatakse kuni võitja väljaselgitamiseni või mitte kauem kui 5 tööpäeva pärast mängu ja/või võistlust käsitleva kaebuse esitamise tähtpäeva. Isikuandmeid võib kauem säilitada, kui mängu ja/või võistluse kohta on esitatud kaebus. Sel juhul säilitatakse isikuandmeid kuni kaebuse lahendamiseni. 
Kui auhind ja/või muu kingitus toimetatakse elukohta, edastame teie isikuandmed kulleritele või volitatud töötlejatele, näiteks IT-hooldust pakkuvatele ettevõtetele. Lubame teil mõnes mängus ja/või võistlusel üles laadida omaloodud sisu, näiteks fotosid. Sel juhul muutub teie edastatud või avaldatud teave avalikuks teabeks.

1.7. IKEA koduplaneerimisprogrammi konto
Isikuandmete kategooriad Töötlemise õiguslik alus
•    Nimi
•    Perekonnanimi
•    Mobiiltelefoni number
•    E-posti aadress
•    Ostunimekiri
•    Planeerimisjoonised
 Töötleme isikuandmeid teiega sõlmitud lepingu täitmiseks või teiega lepingu sõlmimiseks.

Töötleme teie isikuandmeid selleks, et saaksite luua IKEA koduplaneerimisprogrammi konto, kus saate kasutada meie sisekujunduse abivahendeid ja sisustada oma kodu IKEA mööbliga, lisaks salvestada oma kontol planeerimisjoonised ja ostunimekirja. Selle konto loomine on täiesti vabatahtlik.
Kui soovite luua IKEA koduplaneerimisprogrammi konto, peate esitama meile enda isikuandmed. Kui te seda ei tee, ei saa te kontot luua.
Isikuandmete esitamisega kinnitate, et teie isikuandmed on täpsed ja õiged ning et te pole noorem kui 18-aastane. Kui märkate ebatäpsusi, peaksite oma andmed kohe parandama.
Teie konto andmeid säilitatakse 24 kuud. Isikuandmeid võidakse avaldada nii Inter IKEA Systems BV kontserni kuuluvatele ettevõtetele kui ka ettevõtetele, kes pakuvad meile teenuseid, näiteks IT-süsteemide hooldusteenused jne.

1.8. IKEA BUSINESS
Isikuandmete kategooriad Töötlemise õiguslik alus
•    Nimi
•    Perekonnanimi
•    Kontaktid – e-posti aadress ja/või telefoninumber
•    Uudiskirjaga seonduv info (teave, kas uudiskirja loeti, millal seda loeti, mitu korda seda on loetud (või avatud), kas seda on edastatud, millist operatsioonisüsteemi kasutati, millist e-posti serverit kasutati, sealhulgas selle asukoht)
Allpool nimetatud õigustatud huvid.
Otseturundusega nõusolek (kui saaja on IKEA BUSINESS klient (füüsiline isik) või IKEA BUSINESS kliendi töötaja/esindaja).

Ärisuhte hoidmiseks, IKEA BUSINESS ettevõtetele ja organisatsioonidele mõeldud tegevuste juhtimiseks ja elluviimiseks, lepingute sõlmimiseks, täitmiseks ja/või lepingu täitmist puudutavate küsimustega seoses IKEA BUSINESS klientidega kontakteerumiseks peame töötlema IKEA BUSINESS klientide (kes võivad olla ka füüsilisest isikust ettevõtjad) ja nende töötajate/esindajate isikuandmeid.
Samuti pakume võimalust anda IKEA BUSINESS kliendi (kui ta on füüsiline isik) või IKEA BUSINESS kliendi (kui see on ettevõte) töötajate/esindajate eelnev vabatahtlik nõusolek IKEA BUSINESS kliendile (kui ta on füüsiline isik) või IKEA BUSINESS kliendi (kui see on ettevõte) töötajatele/esindajatele saada teavet e-posti teel meie toodete, teenuste, pakkumiste ja soodustuste kohta ettevõtetele ja organisatsioonidele; selleks, et paremini mõista, kas meie edastatav teave on asjakohane, jälgime lisaks uudiskirja interaktsiooni (teave, kas uudiskirja loeti, millal seda loeti, mitu korda seda on loetud (või avatud), kas seda on edastatud, millist operatsioonisüsteemi kasutati, millist e-posti serverit kasutati ning kus on selle asukoht). Sel juhul säilitatakse isikuandmeid seni, kuni otseturunduse tellimus on lõpetatud, kuid mitte kauem kui 12 kuud pärast viimast interaktsiooni uudiskirjaga või pärast telefonikõne.
IKEA BUSINESS klientide, nende töötajate/esindajate isikuandmeid säilitatakse 7 (seitse) aastat pärast majandusaasta lõppu, mille jooksul leping lõppes, juhul kui allkirjastati leping. Kui lepingus on ette nähtud garantiiaeg, mis ületab ülalnimetatud säilitustähtaega, säilitatakse kõiki lepinguga seotud isikuandmeid 7 (seitse) aastat pärast garantiiaja lõppu. Kui leping on vajalik ülalnimetatud säilitustähtajast pikema õigustoimingu tarvis, säilitatakse kõiki sõlmitud lepinguga seotud isikuandmeid 1 (üks) aasta pärast vastava asutuse lõpliku otsuse vastuvõtmist. Kui lepingut ei sõlmitud, siis IKEA BUSINESS klientide, nende töötajate/esindajate isikuandmeid ei säilitata. 
Võime avaldada teie isikuandmeid audiitoritele, rahandus- ja õigusnõustajatele, ettevõtetele, kes pakuvad kojukande-, mööbli kokkupaneku ja -paigaldusteenuseid, volitatud töötlejatele, nt ettevõttele, kelle süsteemi kasutame infolehtede saatmiseks, IT-hooldusettevõtetele jne.

2. Kellele isikuandmeid avaldame?
Avaldame Teie isikuandmeid järgmistele asutustele või isikutele.
a)    Ettevõtted, kellega me koostööd teeme
Isikuandmed avalikustatakse ettevõtetele, kes pakuvad meile teenuseid, ja neid mainitakse igas jaotises. Samuti ettevõttele UAB „Felit“ (IKEA Leedu) ja SIA PAUL MASON PROPERTIES (IKEA Läti), kes pakuvad tugi-, hooldus-, haldusteenuseid. Need ettevõtted kohustuvad teie isikuandmeid kohaselt kaitsma ja mitte kasutama neid andmeid volitamata eesmärkidel ning tagama, et ka nende partnerid tegutseksid samamoodi.
b)   Riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused; teised isikud, kes täidavad neile seadusega pandud ülesandeid
Edastame teie isikuandmeid riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustele ja teistele isikutele, kes täidavad nende nõudmisel neile seadusega pandud ülesandeid, või selleks, et vastata meie õigustatud huvile seadusest tulenevate nõuete koostamise, esitamise ja kaitsmise vastu.

3. Isikuandmete kaitse
Kasutame teie isikuandmete kaitsmiseks mitmesuguseid tehnilisi ja organisatsioonilisi turvameetmeid, nt teie isikuandmeid hoitakse turvalistes võrgusüsteemides ja neile pääseb juurde vaid piiratud arv isikuid, kellel on sellistele süsteemidele spetsiifiline juurdepääsuõigus jne.

4. Teie õigused
Teie õigused on:
a) õigus juurdepääsule – teil on õigus saada meilt kinnitus selle kohta, kas me töötleme teie isikuandmeid või mitte, ning kui me seda teeme, pääseda neile andmetele ligi. Sellepärast teavitame teid meie andmekaitsetingimustes ennetavalt meie töötlemistegevustest. Kui teil on küsimusi või soovite rohkem teada saada, millist teavet me teie kohta töötleme, võite alati meiega ühendust võtta ja me anname teile täiendavat teavet;
b) õigus parandada – teil on õigus nõuda ebatäpsete isikuandmete parandamist;
c) õigus kustutada – teatud juhtudel on teil õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist, kui arvate, et meil pole enam vajadust neid säilitada. Või kui olete varem andmete töötlemiseks loa andnud, võite lihtsalt otsustada selle tagasi võtta. See ei kehti, kui töötlemine on vajalik sõna- ja teabevabaduse õiguse kasutamiseks, seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks või seadusest tulenevate nõuete koostamiseks, täitmiseks või kaitsmiseks;
d) õigus teatud olukorras saada ise või edastada oma isiklikke andmeid teisele ettevõttele (tuntud kui andmete ülekandmisõigus). See kehtib juhul, kui andmete töötlemise aluseks on teie nõusolek või leping ja töötlemine toimub automaatsel teel;
e) õigus piirata – mõnel juhul on teil õigus oma isikuandmete töötlemist piirata. See tähendab, et jätkame teie andmete säilitamist, kuid peatame ajutiselt andmete mis tahes töötlemise. Miks teil võib tekkida soov seda teha? Näiteks kui olete palunud meil parandada ebaõiged andmed. Sellisel juhul võite soovida, et me lõpetaksime töötlemise, kuni teave on parandatud;
f) õigus esitada vastuväiteid – teil on õigus isikuandmete töötlemisele vastuväiteid esitada. See kehtib juhul, kui andmetöötlus põhineb õigustatud huvidel, mida meie või kolmas osaline püüab ellu viia. Saate seda teha, kui usute, et teie isiklik huvi on olulisem kui meie huvi;
g) õigus vastuväiteid esitada – teil on õigus vaidlustada oma isikuandmete töötlemine, kui seda tehakse otseturunduse eesmärgil;
h) õigus igal ajal tagasi võtta oma nõusolek andmete töötlemiseks.
Ülalnimetatud õiguste kasutamiseks esitage meile või andmekaitseametnikule (kontaktandmed allpool) kirjalik avaldus.

Samuti on teil õigus esitada kaebus Eesti andmekaitseinspektsioonile,  (https://www.aki.ee) Tatari tn 39, Tallinn, 10134, Estonia, tel. +372 627 4135, e-posti aadress: info@aki.ee, kui arvate, et isikuandmete töötlemine meie poolt ei vasta kohaldatavatele asjakohasele seadusandlusele.

5. Muudatused meie andmekaitsetingimustes
Me vaatame oma andmekaitsetingimusi pidevalt üle. Need andmekaitsetingimused koostati 23. augustil 2022.

6. Kontaktandmed
Kui teil on küsimusi oma isikuandmete töötlemise kohta, soovite esitada päringu või anda meile tagasisidet, palun võtke ühendust:
OÜ Runikon Retail, registrikood 14611049, juriidiline aadress: Kangrumetsa tee 1, Kurna küla, Rae vald, Harju maakond, 75307, Eesti Vabariik, telefoninumber: +372 330 4000, e-posti aadress: info@IKEA.ee.

Andmekaitseametnik: dpo@IKEA.ee.
Samuti võite võtta ühendust meie andmekaitseametnikuga, saates meile kirja eespool nimetatud aadressil ja adresseerides selle andmekaitseametnikuleX

Toote lattu jõudmise teavitused

Ole esimene, kes saab teada, kui sinu soovitud [itemName] on tagasi laos:

Hästi! Nüüd jääb sul üle ainult teavitust oodata.

Kui [itemName] on uuesti saadaval, anname sellest sulle meili teel märku.