IKEA rakenduse kasutustingimused

Käesolevad kasutustingimused (edaspidi „Tingimused“) kehtivad sulle juhul, kui sa käivitad ja kasutad IKEA rakendust (edaspidi „Rakendus“) ja selle sisu, sh juhul, kui sa sooritad rakendusesiseseid oste, ning moodustavad siduva kokkuleppe sinu (edaspidi „sina“ või „Kasutaja“) ja sinu elukohariigis asuva IKEA üksuse (edaspidi „IKEA“ või „meie“) vahel:

Leedus: UAB FELIT, Leedu Vabariigi seaduste kohaselt asutatud ja tegutsev ettevõte, juriidilise isiku kood 302491412, registrijärgne aadress Vikingų str. 1, LT-02182 Vilnius, Leedu Vabariik, käibemaksukohustuslasena registreerimise number LT100005423711.

Lätis: SIA Paul Mason Properties, Läti Vabariigi seaduste kohaselt asutatud ja tegutsev ettevõte, juriidilise isiku kood 50103951541, registrijärgne aadress Biķeru iela 2, Dreiliņi, Stopinu nov., LV-2130, Läti Vabariik.

Eestis: OÜ Runikon Retail, Eesti Vabariigi seaduste kohaselt asutatud ja tegutsev ettevõte, juriidilise isiku kood 14611049, registrijärgne aadress Peterburi tee 66, Tallinn 13816, Eesti, Eesti Vabariik.

1.    Tingimuste rakendatavus ja nende muutmine
1.1.    Nõustumise kastikesse linnukese tegemisega ja Rakenduse edaspidise kasutamisega nõustud käesolevate Tingimustega. Sul ei ole õigust Rakendust kasutada ilma käesolevate Tingimustega nõustumata.
1.2.    Selleks et nõustuda käesolevate Tingimustega ning sõlmida IKEA ettevõttega siduv kokkulepe, kinnitad ja tagad, et sul on nõutav teovõime, st et sa oled vähemalt 18-aastane (kaheksateistkümneaastane) ehk täisealine. Juhul kui sa ei ole 18-aastane, kinnitad, et sa oled saanud oma vanema või eestkostja loa, et Rakendust kasutada, ning et käesolevaga nõustub su vanem või eestkostja Rakenduse Tingimustega sinu nimel.
1.3.    Kui Kasutaja on juriidiline isik, siis tegutseb tema nimel volitatud esindaja, kes peab ennast Rakenduses registreerima kindlaksmääratud tingimuste järgi.
1.4.    Nende Tingimustega nõustudes kinnitad ja tagad, et sinu käitumine või Rakenduse kasutamine ei ole vastuolus ühegi tingimusega, mis võiks sinu Rakenduse kasutamist piirata.
1.5.    Punktid 1.9., 1.10., 3.1.5., 3.1.6., 11.6., 11.7. kehtivad sulle juhul, kui sa kasutad Rakenduse alla laadimiseks, käivitamiseks ja kasutamiseks operatsioonisüsteemi iOS, või kui sa laadid Rakenduse alla App Store’ist ja kasutad seda.
1.6.    Käesolevad Tingimused kehtivad maksimaalselt lubatud ulatuses, mis on kooskõlas kohaldatava õigusega (sh kohustusliku õigusega). IKEA jätab endale õiguse neid Tingimusi igal ajal muuta. Me teavitame sind Tingimuste muudatustest, edastades sulle teate Rakenduse kaudu. Kui sa ei nõustu uute Tingimustega, võid need alati tagasi lükata, kuid kahjuks ei ole sul sel juhul enam õigust Rakendust kasutada. Kui sa kasutad Rakendust mis tahes viisil pärast Tingimuste muutmist, siis nõustud ühtlasi uute Tingimustega.
1.7.    Rakendusesiseste ostude puhul kehtivad IKEA veebipoe kaupade ostu-müügieeskirjad (edaspidi „Ostu-müügieeskirjad“), mis on kättesaadavad sinu elukohariigi IKEA kodulehel. Rakendusesiseseid oste tehes pead olema kursis Ostu-müügieeskirjadega ning tellimuse esitamisega kinnitad, et oled Ostu-müügieeskirju lugenud ja nõustud nendega.
1.8.    IKEA jätab endale õiguse Ostu-müügieeskirju täiendada või kohaldada ilma etteteatamiseta. Enne iga ostu sooritamist peab Kasutaja lugema Ostu-müügieeskirjade uusimat versiooni. Iga ostu sooritamisel peab ostu sooritanu lähtuma sel ajal kehtivatest Ostu-müügieeskirjadest, sest need sätestavad ostmise tingimused ja korra.
1.9.    Käesolevaga kinnitad, et sa oled teadlik, et nendest Tingimusest tulenev siduv kokkulepe on sõlmitud ainult sinu ja IKEA, mitte Apple'i, vahel. Rakenduse ja selle sisu eest vastutab ainuisikuliselt IKEA, mitte Apple.
1.10.    Käesolevate Tingimustega nõustudes kinnitad ja tagad, et (i) sa ei asu riigis, mille suhtes kehtib USA valitsuse embargo, või mille USA valitsus on lisanud „terrorismi toetavate“ riikide nimekirja; ja (ii) sind ei ole kantud ühtegi USA valitsuse keelatud või piiratud poolte nimekirja.

2.    Rakendus
2.1.    Rakenduses saad teavet IKEA toodete kohta, lisada tooteid oma soovinimekirja, sirvida inspireerimiseks mõeldud jaotist ning osta IKEA kaupu ja/või teenuseid. 
2.2.    IKEA jätkab Rakenduse arendamist ja jätab endale õiguse teha Rakenduses mis tahes muudatusi, sh muudatusi funktsionaalsuses. Samuti jätab IKEA endale õiguse lõpetada Rakenduse pakkumise. Püüame sind enne oluliste muudatuste tegemist teavitada, aga kahjuks ei pruugi see alati võimalik olla.
2.3.    Rakendus on IKEA omand ning IKEA ja selle litsentsiandjad säilitavad kõik õigused, sh omandiõiguse ja varalised õigused, mis on seotud nii Rakenduse kui kõikide uuendustega, mille võime sulle kättesaadavaks teha.

3.    Rakenduse kasutusõigus
3.1.    Käesolevate Tingimuste kohaselt annab IKEA sulle mittevõõrandatava õiguse ja mitteainukasutuse õiguse (ilma all-litsentsimise õiguseta) Rakendusele ligi pääseda, seda käivitada ja kasutada IKEA poolt võimaldatud viisil mis tahes ühilduva seadmega, mis on sinu oma või mida sul on õigus kasutada, tehes seda ainult isiklikul ja mittekaubanduslikul eesmärgil.
3.2.    Eespool nimetatud Rakenduse kasutusõigus ei hõlma tekstide, piltide, illustratsioonide või muu Rakenduses oleva materjali kasutamist viisil, mis ei ole Rakenduses ette nähtud ja eelmises punktis välja toodud. Kui Kasutaja kasutab Rakendust viisil, mis ei ole talle antud õiguste või kasutusloaga kooskõlas, on see käesolevate Tingimuste rikkumine ning võib kujutada endast ka IKEA ja/või selle litsentsiandjate õiguste, sealhulgas intellektuaalomandi õiguste, rikkumist.
3.3.    Käesolevaga kinnitad, tagad ja nõustud, et sa ei kasuta Rakendust viisil, mis rikub kohaldatavat õigust või mis tahes kolmandate poolte õiguseid. Kui sa kasutad Rakendust viisil, mis on vastuolus Rakenduse Tingimustega, siis on IKEA ettevõttel õigus piirata sinu juurdepääsu Rakendusele või sinu juurdepääs lõpetada. 
3.4.    Rakendust kasutades ei tohi sa mitte mingil juhul: 
•    häirida või keelata Rakenduse turbefunktsioone või funktsioone, mis takistavad või piiravad Rakenduse kaudu sisu kasutamist või kopeerimist; 
•    jagada meiega mis tahes valeandmeid enda konto detailides; 
•    võtta endale teise inimese identiteedi ilma selle inimese loata või end valesti esitleda, et tegutsed inimese, üksuse või organisatsiooni nimel; 
•    kasutada Rakendust, kui me oleme sulle selle kasutamise peatanud või keelanud; 
•    saata rämpssõnumeid, rämpsposti või korduvaid sõnumeid; 
•    olla tegev mis tahes illegaalses või ebaseaduslikus tegevuses; 
•    Rakendust muuta, häirida, segada, katkestada või häkkida; 
•    koguda Rakendusest mis tahes andmeid, mis ei ole vastavuses käesolevate Tingimustega; 
•    esitada või lisada mis tahes Kasutaja sisu ilma sisu omaniku loata või muul viisil rikkuda kolmandate isikute autoriõigusi, kaubamärki või muid õiguseid; 
•    esitada või jagada mis tahes teavet või kommentaare teiste isikute kohta, mis ei vasta tõele, on privaatsed, konfidentsiaalsed või laimavad.
3.5.    Juhul kui mõni kolmas pool väidab, et Rakendus või sinu Rakenduse omamine ja selle kasutamine rikub selle kolmanda poole intellektuaalomandi õigusi, vastutab IKEA, mitte Apple, ainuisikuliselt kõigi selliste intellektuaalomandi õiguste rikkumise nõuete uurimise, kaitsmise ja rahuldamise eest.
3.6.    IKEA, mitte Apple, vastutab kõigi sinu või mis tahes kolmanda poole nõuete käsitlemise eest, mis on seotud Rakendusega või sinu Rakenduse omamise ja/või selle kasutamisega, käsitledes sealhulgas järgmisi nõudeid (loetelu on mittetäielik): (i) tootja vastutusega seotud nõuded; (ii) nõuded, et Rakendus ei vasta kehtivatele või regulatiivsetele nõuetele; ja (iii) nõuded, mis tulenevad tarbijakaitsest, privaatsusest või muudest sarnastest õigusaktidest.

4.    Konto
4.1.    Kasutaja saab Rakenduse käivitada ning ennast Rakenduses registreerida tasuta, mõjutamata asjaolu, et Kasutaja katab Rakenduse kasutamiseks internetiühendusest tulenevad kulud oma teenusepakkuja poolt määratud tasude ja tingimuste põhjal.
4.2.    Kui sa registreerid end Rakenduse kasutajaks, siis pead looma isikliku konto, sealhulgas kasutajanime ja salasõna vastavalt Rakenduses määratud salasõna loomise kriteeriumitele. 
4.3.    Rakenduse käivitamiseks ja kasutamiseks vajalikud sisselogimise andmed on isiklikud ja mitteüleantavad ning neid ei tohi jagada kolmandate pooltega. 
4.4.    Kasutaja vastutab kõigi oma isikliku konto kaudu tehtud tegevuste eest. Sel eesmärgil kohustub Kasutaja rakendama asjakohaseid ettevaatusabinõusid, et tagada oma salasõna turvalisus ja salajasus, kohustudes IKEA ettevõtet viivitamatult teavitama, kui on põhjust arvata, et mõni kolmas isik teab tema salasõna, kui sellist salasõna on kasutatud või eeldatavasti hakatakse kasutama loata, või kui salasõna on kadunud või varastatud.

5.    Vastutuse piiritlemine
5.1.    Rakenduse alla laadimine, avamine ja kasutamine on tasuta, „olemasoleval kujul“ ja „kättesaadaval kujul“. Me anname endast parima, et rakendus toimiks nõuetekohaselt kogu aeg, kuid me ei taga Rakenduse kättesaadavust või juurdepääsetavust, ning me ei vastuta sinupoolsete kahjude või kulude eest, mis tekivad Rakenduse juurdepääsetavuse või kättesaadavuse puudumise tõttu.
5.2.    Kui Rakenduses saadaolevate kaupade või teenuste hinnad kuvatakse valesti, jätame endale õiguse hindu parandada ja keelduda sinuga ostu-müügilepingu sõlmimisest (nagu on kirjeldatud Ostu-müügieeskirjades) selle hinna alusel, mida sa nägid Rakenduses algselt.
5.3.    IKEA ei vastuta mingil juhul kahjude eest, sealhulgas, kuid mitte ainult, otseste või kaudsete kahjude või andmete kaotsimineku eest, mis tulenevad sinu Rakenduse kasutamisest või võimetusest seda kasutada või põhjustest, mis on nendega seotud. 
5.4.    IKEA ei vastuta käesolevate Tingimuste rikkumise või mis tahes muu kahju eest, mis võib Kasutajale osaks saada, kui sellised rikkumised või kahjud on tingitud sellest, et Kasutaja rikub käesolevaid Tingimusi, kohaldatavat õigust, või kui need rikkumised või kahjud tulenevad Kasutaja kontrolli all olevatest asjaoludest.
5.5.    Kahju korral, mida ei saa välistada või ennetada, kohustub IKEA hüvitama ainult otsesed kahjud.
5.6.    See vastutuse piiritlemine on rakendatav niivõrd, kuivõrd see ei ole vastuolus kohaldatava kohustusliku õigusega. 

6.    IKEA Family
6.1.    Kasutajakonto tegemise ajal või Rakenduse jaotises „Kasutaja“ saad liituda IKEA Family lojaalsusprogrammiga, et saada IKEA Family lojaalsusprogrammi liikmetele mõeldud allahindlusi ja kasutada muid eeliseid. 
6.2.    IKEA Family lojaalsusprogramm on reguleeritud IKEA Family lojaalsusprogrammi tingimustega, mis on kättesaadavad sinu elukohariigi IKEA kodulehel.

7.    Privaatsus
7.1.    IKEA jaoks on su privaatsus väga oluline. See, kuidas me sinu isikuandmeid seoses Rakendusega kogume ja kasutame, on kirjas andmekaitsetingimustes:
Leedu: https://www.ikea.lt/lt/privacy-policy-ikea-family 
Läti: https://www.ikea.lv/lv/privacy-policy-ikea-family 
Eesti: https://www.ikea.ee/et/privacy-policy-ikea-family  

8.    Nõue
8.1.    Sa ei tohi käesolevaid Tingimusi või nendes Tingimustes väljatoodud isiklikke õigusi või kohustusi loovutada, delegeerida ega üle anda ilma IKEA eelneva kirjaliku nõusolekuta. Meie võime käesolevaid Tingimusi ning nendes Tingimustes väljatoodud õiguseid ja kohustusi, mis meile kehtivad, üle anda, loovutada või delegeerida ilma nõusoleku või eelneva teavitamiseta.

9.    Tingimustest taganemine
9.1.    Kasutaja võib käesolevate Tingimuste täitmise või nendega nõustumise igal ajal ja mis tahes põhjusel lõpetada ning oma kasutajakonto sulgeda, võttes IKEA ettevõttega ühendust ühel allpool nimetatud viisil. Tingimustel põhineva siduva kokkuleppe lõpetamine jõustub kohe pärast IKEA ettevõttega ühenduse võtmist.
9.2.    IKEA võib käesolevatest Tingimustest tuleneva siduva kokkuleppe igal ajal ja mis tahes põhjusel lõpetada või sulgeda Kasutaja konto, kui sellest on Kasutajale eelnevalt mõistliku aja jooksul ette teatatud Kasutaja e-posti või telefoni teel, või Rakenduse kaudu. IKEA võib käesolevatest Tingimustest tuleneva siduva kokkuleppe lõpetada või sulgeda Kasutaja konto ilma ette teatamata, kui Kasutaja rikub Tingimusi või kohaldatavat õigust.
9.3.    Kõik Ostu-müügilepingud, mis on sõlmitud enne Tingimustest tulenevate siduva kokkuleppe lõpetamist, jäävad jõusse kuni nõuetekohase täitmiseni.

10.    Kohaldatav õigus ja vaidluste lahendamine
10.1.    Tingimustel põhinev siduv kokkulepe, mis on sõlmitud Kasutaja ja IKEA vahel, lähtub selle IKEA üksuse asukohariigi seadustest, kellega sa oled käesoleva kokkuleppe sõlminud. 
10.2.    Kõigi Rakendusega seotud küsimuste, kaebuste või nõuete puhul tuleb pöörduda IKEA poole. Meie kontaktandmed on järgmised:

Leedu: tel: +370 5250 0055 või e-post: info@IKEA.lt
Läti: tel: +371 6330 1000 või e-post: info@IKEA.lv
Eesti: tel: +372 330 4000 või e-post: info@IKEA.ee 

10.3.    Kõik Kasutaja ja IKEA vahelised erimeelsused Tingimuste osas lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui pooled ei suuda erimeelsusi läbirääkimiste teel lahendada 15 (viieteistkümne) päeva jooksul, lahendatakse vaidlused lõplikult vastavalt käesolevate Tingimuste punktis 10.1. nimetatud riigi seadustega kehtestatud korrale.
10.4.    Kasutaja, kes on füüsiline isik ja kes kasutab Rakendust eesmärkidel, mis ei ole seotud tegevus- või ärivaldkonnaga, võib esitada Rakenduse kohta taotlusi või kaebusi oma elukohariigi tarbijakaitseametis või tarbijavaidluste komisjonis:

Leedus: Riigi Tarbijakaitseamet (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, tel: +370 5262 6751, faks: +370 5279 1466, e-post: service@vvtat.lt, koduleht: www.vvtat.lt).

Lätis: Tarbijakaitsekeskus (Brīvības iela 55, Riia, Läti, LV-1010), tel: 6545 2554, e-post: pasts@ptac.gov.lv, koduleht: https://www.ptac.gov.lv/en. Vt ka teavet tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise komitee kohta (Patērētāju ārpustiesas strīdu risināšanas komisija), külastades veebilehte https://www.ptac.gov.lv/lv/content/pateretaju-stridu-risinasanas-komisija-0.

Eestis: Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (Endla 10a, 10122 Tallinn, Eesti), tel: (+372) 667 2000, e-post: info@ttja.ee, koduleht: www.ttja.ee. Vt ka teavet tarbijavaidluste komisjoni kohta, külastades veebilehte https://komisjon.ee/et.  

10.5.    Taotlusi või kaebusi võib esitada ka veebipõhise tarbijavaidluste lahendamise platvormil, täites selleks taotlusvormi, mis on kättesaadaval veebilehel https://ec.europa.eu/odr/.

11.    Lõppsätted
11.1.    IKEA võib Kasutajale saata sõnumeid ja muud teavet tema kontol oleva e-posti aadressi teel, mille Kasutaja konto registreerimisel valis. See teave loetakse Kasutaja poolt kättesaaduks 3 (kolme) tunni jooksul alates teabe või sõnumi saatmise hetkest.
11.2.    IKEA ei vastuta ühegi internetiühenduse rikke ega meiliteenuse pakkujate või võrguteenuse pakkujate võrguhäirete eest, juhul kui Kasutajal ei olnud võimalik IKEA e-kirju saada just nende rikete või häirete tõttu.
11.3.    Kui kasutaja tahab pöörduda IKEA poole teadete, nõuete, taotluste või küsimustega, peab ta selleks kasutama käesolevates Tingimustes nimetatud kontaktandmeid.
11.4.    Kogu Rakenduses olev teave, sealhulgas, kuid mitte ainult, käesolevad Tingimused, Ostu-müügieeskirjad, teave IKEA ning pakutavate kaupade või teenuste ja nende omaduste kohta, loetakse Kasutajale kirjalikult edastatuks.
11.5.    IKEA võib Rakenduses algatada erinevaid müügikampaaniaid või rakendada soodustusi omal algatusel. Rakenduse allahindlused ja müügikampaaniad ei pea olema tingimata samad, mis IKEA füüsilises poes või tellimis- ja väljastuspunktis. IKEA korraldatud müügikampaaniatele, allahindlustele ja muudele eripakkumistele võivad kehtida lisatingimused. 
11.6.    Käesolevaga kinnitad ja nõustud, et Apple ei ole kohustatud osutama Rakendusega seotud hooldus- ja tugiteenuseid.
11.7.    Käesolevaga kinnitad ja nõustud, et Apple võib olla nende Tingimuste kolmandast poolest kasusaaja, ning pärast käesolevate Tingimustega nõustumist on Apple'il kui kolmandast isikust kasusaajal õigus nõuda, et sa neid Tingimusi täidad.X