Runikon Retail OÜ (edaspidi „ettevõte“ või „meie“) austab teie eraelu puutumatust ning teeb alljärgneva privaatsuseeskirja (edaspidi „privaatsuseeskiri“) järgimise kaudu kõik selle kaitsmiseks. Selles privaatsuseeskirjas käsitleme viise, kuidas me töötleme teie isikuandmeid. Püüame kõigiti tagada oma tegevuse läbipaistvuse, jagades teiega selget teavet sellest, milliseid isikuandmed me töötleme, nende töötlemise eesmärgist, isikuandmete säilitamisperioodist ning töötlemise õiguslikust alusest, aga ka muud teavet, mida oleme asjaomaste õigusaktide alusel kohustatud jagama.

Teemad:
1.    Milliseid isikuandmeid me töötleme ja milleks?
1.1.    Kauba tellimine komplekteerimispunktis
1.2.    Kauba kojuvedu
1.3.    Mööbli kokkupanek/ja või paigaldus (sh ruumide mõõtmine)
1.4.    Kodu sisustamine (sh köögi planeerimine ja köögi osade tellimine)
1.5.    Kauba asendamine ja/või tagastamine, raha tagasimaksmine
1.6.    Järelepärimiste, taotluste, ettepanekute, märkuste, kaebuste, nõudmiste ja tagasiside esitamine
1.7.    Soetatud kauba, teenuste käibemaksuarved
1.8.    Ratastoolilaenutus
1.9.    Kaotatud ja leitud
2. Kellele võime teie isikuandmeid avaldada?
3. Isikuandmete kaitse
4. Teie õigused
5. Muutused privaatsuseeskirjas
6. Kontaktandmed

1.    Milliseid isikuandmeid me töötleme ja miks?
Kauba tellimisel, meie teenuste kasutamisel, järelepärimiste, taotluste, ettepanekute, märkuste, kaebuste, nõudmiste ja tagasiside edastamisel esitate meile töötlemiseks oma isikuandmeid. Me töötleme meile esitatud andmeid kooskõlas seadustega ja kasutame neid järgmistel eesmärkidel:

1.1    Kauba tellimine komplekteerimispunktis
Isikuandmete kategooriad   Töötlemise õiguslik alus
•    Nimi
•    Kontaktandmed (telefon või e-posti aadress)
•    SMSi andmed (kui me teatame teile, et kaup on väljastamiseks valmis)
•    Tellimuse kuupäev ja number
•    Allkiri
Töötleme teie isikuandmeid eesmärgiga sõlmida teiega leping ja seda täita. 

Me töötleme teie andmeid selleks, et täita teie ostutellimusi, teatada teile, kui kaup on tarnevalmis, ja anda kaup teile üle. Lisaks töötleme teie andmeid (nimi ja telefoninumber või e-posti aadress), et anda teile teavet, kui küsite mõne konkreetse kauba kohta – näiteks kui laost puuduv toode on laos taas olemas vms.
Me saame teie isikuandmeid, kui esitate ostutellimuse, taotluse komplekteerimispunktis või allkirjastate ostu vastuvõtudokumendi.
Te peate esitama isikuandmed, kui tellite kaupa meie komplekteerimispunktis. Kui te neid ei esita, siis võime teie tellimuse täitmisest keelduda.
Kui me teatame teile SMSi teel, et teie kaup on väljastamiseks valmis, siis edastame SMSi andmed ja teie telefoninumbri meie volitatud töötlejale, s.t ettevõttele, kes pakub SMSi teenuseid ja töötleb andmeid Leedus.
Teie isikuandmeid säilitatakse seitse aastat alates selle majandusaasta lõpust, mil teie tellimus täideti. Juhtudel, kus te esitate järelepärimise mõne konkreetse toote kohta, säilitame teie isikuandmeid nii kaua, kuni me sellest teile teada anname. SMSi andmeid (kui me teatame teile, et teie kaup on väljastamiseks valmis) säilitatakse 72 tundi.

1.2    Kauba kojuvedu
Isikuandmete kategooriad   Töötlemise õiguslik alus
•    Tellimuse kuupäev ja number
•    Eesnimi
•    Perekonnanimi
•    Aadress (sh uksekood)
•    Telefoninumber
•    Allkiri
Töötleme teie isikuandmeid eesmärgiga sõlmida leping kauba tarnimiseks ja seda täita. 
 
Me töötleme teie andmeid selleks, et täita teie kauba kojuveo tellimus ja tähistada kõik tellitud kaupade pakendid, näidates ära aadressi, et tagada kõikide kaupade edukas kohaletoimetamine.
Me saame teie isikuandmed, kui te esitate kauba kojuveo tellimuse.
Kui te tellite kauba kojuveo teenuse, siis peate esitama oma isikuandmed. Kui te neid ei esita, siis ei saa me teie tellimust täita.
Me edastame teie isikuandmed oma partneritele, s.t ettevõtetele, kes pakuvad kojuveo teenust, millega tuuakse kaubad otse teie ukseni.
Teie isikuandmeid säilitatakse kolm aastat alates tellimuse täitmise kuupäevast.

1.3    Mööbli kokkupanek/ja või paigaldus (sh ruumide mõõtmine)
Isikuandmete kategooriad   Töötlemise õiguslik alus
•    Tellimuse kuupäev ja number
•    Eesnimi
•    Perekonnanimi
•    Aadress (sh uksekood)
•    Telefoninumber
•    E-posti aadress
•    Allkiri
Töötleme teie isikuandmeid eesmärgiga sõlmida leping ja seda täita. 
  
Me töötleme teie isikuandmeid selleks, et täita teie mööbli kokkupaneku ja/või paigalduse (sh ruumide mõõtmise) tellimus. Me saame teie isikuandmed, kui te esitate meile eeltoodud tellimusi.
Nende teenuste tellimisel peate te esitama oma isikuandmed. Kui te neid ei esita, siis me ei saa teie tellimust täita.
Me edastame teie isikuandmed oma partneritele, s.t ettevõtetele, kes pakuvad mööbli kokkupaneku ja/või paigalduse (sh ruumide mõõtmise) teenuseid.
Teie isikuandmeid säilitatakse kolm aastat alates tellimuse täitmise kuupäevast.

1.4    Kodu sisustamine (sh köögi planeerimine ja köögi osade tellimine)
Isikuandmete kategooriad Töötlemise õiguslik alus
•    Eesnimi
•    Perekonnanimi
•    E-posti aadress
•    Telefoninumber
•    Aadress
•    Ruumide paigutus ja kirjeldus
•    Kaupade loetelu
Töötleme teie isikuandmeid eesmärgiga sõlmida leping ja seda täita.

Me töötleme teie isikuandmeid selleks, et täita teie kodu sisustamise, sh köögi planeerimise tellimus. Me töötleme teie andmeid ka juhul, kui te esitate järelepärimise köögi osade kohta, et saaksime teid saabunud (toodetud) osadest teavitada.
Me saame teie isikuandmed, kui te esitate meile tellimuse, ning siis, kui teatate meile puuduvatest osadest ja tellite need.
Selle teenuse või konkreetsete köögiosade tellimisel peate te esitama oma isikuandmed. Kui te neid ei esita, võib teie tellimuse täitmine või osade tellimine olla raskendatud või jääda lõpetamata.
Teie isikuandmeid säilitatakse üks aasta alates tellimuse esitamise kuupäevast. Juhul, kui te esitate oma isikuandmed seoses köögi osadega, säilitame me isikuandmeid kolm kuud alates kauba soetamise kuupäevast.

Teave selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid töötleme, kui te sõlmite lepingu ja tasute kodu sisustamise eest, on kättesaadav privaatsuseeskirja osas „Lepingud füüsiliste isikutega, sh saadud/väljastatud arved“.

1.5    Kauba asendamine ja/või tagastamine, raha tagasimaksmine
Isikuandmete kategooriad Töötlemise õiguslik alus
•    Eesnimi
•    Perekonnanimi
•    Tellimuse kuupäev ja number
•    Pangakonto number (raha tagasikandmisel pangakontole)
•    Allkiri (ainult paberkandjal)
Töötleme teie isikuandmeid ostulepingu sõlmimise eesmärgil.
   
Me töötleme teie isikuandmeid selleks, et tagada teie õigus kaupa tagastada ja/või asendada meie sise-eeskirjade kohaselt ning tagastada raha teie pangakontole juhtudel, kus te olete kauba eest näiteks üle maksnud, kui tagastatav summa ületab 300 eurot, jms.
Et kaupa tagastada ja/või asendada ja teie kontole raha tagasi kanda, peate meile esitama oma isikuandmed. Kui te oma isikuandmeid ei esita, siis ei saa me tagada teie õigust kaupa tagastada ja/või asendada ega teie kontole raha tagasi kanda.
Me saame teie andmed, kui te täidate kauba asendamise ja/või tagastamise vormi või tagasimakse taotluse. Ka juhul, kui te pöördute ettevõtete poole, kes pakuvad kodumasinate garantiiteenuseid, esitavad need ettevõtted meile teie isikuandmed, et me saaksime teiega ühendust võtta ja teile raha tagasi kanda või tarnida uus, kvaliteetne kodumasin ettevõttele, kes pakub kodumasinate garantiiteenust.
Teie isikuandmeid, mis on sisestatud kauba asendamise ja/või tagastamise vormi või tagasimakse taotlusele, säilitatakse kolm aastat. Kodumasinate garantiiteenuseid pakkuvatelt ettevõtetelt saadud isikuandmeid ei säilitata kauem kui kuus kuud.

1.6     Järelepärimiste, taotluste, ettepanekute märkuste, kaebuste, nõudmiste ja tagasiside esitamine
Isikuandmete kategooriad   Töötlemise õiguslik alus
•    Eesnimi
•    Perekonnanimi
•    Aadress
•    E-posti aadress
•    Telefoninumber
•    Kaebuse või muu taotluse kirjeldus
•    Kaebuse aluseks olevad dokumendid, mis lisaks isikuandmetele võivad sisaldada terviseandmeid, kui taotlus on seotud tervise halvenemisest tuleneva kahjuhüvitisega
•    Kliendikaardi number
•    Ostuajalugu
Teie isikuandmeid töödeldakse meie õigustatud huvide alusel veendumaks, et teie kaebus või muu taotlus on seaduslik, et seda analüüsida ja teile vastata; eriliiki isikuandmeid töötleme õigusnõuete esitamiseks, täitmiseks või kaitsmiseks.

Me töötleme teie isikuandmeid selleks, et hinnata ja käsitleda teie järelepärimisi, taotlusi, pakkumisi, märkusi, kaebusi, nõudeid ja tagasisidet, tagada, et need on põhjendatud, ning teile vastata, samuti meie õigusnõuete esitamiseks, täitmiseks või kaitsmiseks.
Kaebuse esitamisel peate te esitama meile oma ees- ja perekonnanime, kontaktandmed, kaebuse kirjelduse ja teie kaebuse õiguspärasust tõendavad dokumendid. Kui te kohustuslikku teavet ei esita, siis ei saa me teie kaebust hinnata ega käsitleda. Me laseme teil valida, kas soovite oma järelepärimisele, taotlusele, pakkumisele, märkusele, kaebusele, nõudmisele või tagasisidele vastust saada ja kuidas te seda saada soovite, seetõttu peate te ära näitama oma telefoninumbri või e-posti aadressi, olenevalt sellest, kumba te eelistate. Kui te näidatud teavet ei esita, siis ei saa me teile vastata.
Me saame teie isikuandmed, kui te esitate eelnimetatud järelepärimise, taotluse, pakkumise, märkuse, kaebuse, nõudmise või tagasiside posti või e-posti teel, helistades meie kõnekeskusesse, Facebooki kontol, avalikus ruumis või kui te täidate tagasiside vormi („Aidake meil paremaks saada“) meie komplekteerimispunktis.
Me võime edastada teie andmeid kindlustusseltsidele või õigusnõustajatele.
Kõiki esitatud kaebuste, järelepärimiste, taotluste, ettepanekute, märkuste, nõudmiste või tagasisidega seotud isikuandmeid säilitatakse mitte kauem kui kolm aastat alates nende rahuldamise kuupäevast, kui seaduses ei ole ette nähtud pikemat tähtaega. Isikuandmeid võidakse säilitada kauem, kui kaebuse, järelepärimise, taotluse, ettepaneku, märkuse, nõudmise või tagasiside rahuldamine ebaõnnestub või on veel pooleli või ka juhul, kui isikuandmeid vajatakse selleks, et kaitsta meie või kolmandate isikute õigustatud huve, nt seadusest tuleneva aegumistähtaja või õigusvaidluse puhul. Kui teie kaebus lahendatakse rahumeelse kokkuleppe sõlmimisega, siis säilitatakse teie isikuandmeid seitse aastat alates selle majandusaasta lõpust, mil kokkulepe aegus.
 
1.7    Soetatud kauba, teenuste käibemaksuarved
Isikuandmete kategooriad Töötlemise õiguslik alus
•    Eesnimi
•    Perekonnanimi
•    Aadress
•    Tellimuse kuupäev ja number
•    Kaupade loetelu
Teie isikuandmeid töödeldakse meie seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks.
  
Me töötleme teie andmeid selleks, et kindlustada maksukohustuste õiglane täitmine, õigete arvete esitamine ja raamatupidamisdokumentide haldamine, nt käibemaksuarved või käibemaksu kreeditarved, kui te ostate kaupu meie komplekteerimispunktist. Me saame teie kohta teavet, kui te selle meile esitate, et me saaksime teile väljastada soetatud kaupade või teenuste käibemaksuarve ja tagastatud kaupade käibemaksu kreeditarve.
Te peate meile esitama oma ees- ja perekonnanime ning aadressi. Need isikuandmed on vajalikud dokumentide õigeks väljastamiseks.
Kui te oma isikuandmeid ei esita, ei saa me teile raamatupidamisdokumente väljastada.
Teie isikuandmeid säilitakse seitse aastat alates selle majandusaasta lõpust, mil raamatupidamisdokumendid saadi ja väljastati.
Me edastame teie isikuandmeid audiitoritele.

1.8    Ratastoolilaenutus
Isikuandmete kategooriad Töötlemise õiguslik alus
•    Eesnimi
•    Perekonnanimi
•    Telefoninumber
•    Allkiri
Teie isikuandmeid töödeldakse lepingu täitmiseks.
 
Me töötleme teie isikuandmeid selleks, et saaksime anda teile ratastooli tasuta ajutiseks kasutamiseks teie külaskäigu ajal meie kauplusesse selle lahtiolekuaegadel ja juhul, kui me peame teiega ühendust võtma (nt kui ratastooli ei tagastata).
Selleks, et saaksime ratastooli ajutiselt teie kasutusse anda, peate te meile esitama oma isikuandmed. Kui te neid ei esita, siis võime selle üleandmisest keelduda.
Me saame andmed teie kohta, kui te täidate ratastoolilaenutuse taotluse.
Teie isikuandmeid säilitatakse nii kaua, kuni te ratastooli tagastate.

1.9    Kaotatud ja leitud
Isikuandmete kategooriad   Töötlemise õiguslik alus
•    Eesnimi
•    Perekonnanimi
•    Telefoninumber
•    Allkiri
Teie isikuandmeid töödeldakse meie ja teie õigustatud huvide alusel, et saada kätte esemed, mille te olete meie komplekteerimispunktis ära kaotanud (mis on teilt varastatud). 

Me töötleme teie isikuandmeid, et tagada teie õigus saada tagasi esemed, mille te olete meie komplekteerimispunktis ära kaotanud (mis on teilt varastatud).
Me saame teie isikuandmed, kui te allkirjastate leitud esemete vastuvõtuakti.
Te ei ole kohustatud oma isikuandmeid esitama, kuid kui te keeldute neid esitamast, on esemete tagastamine teile keerulisem.
Teie isikuandmeid säilitatakse üks kuu alates leitud esemete vastuvõtuakti allkirjastamisest.

2.    Kellele me võime teie isikuandmeid avaldada?
Me võime avaldada teie isikuandmeid:
a)    ettevõtetele, kellega me koostööd teeme
Isikuandmeid avaldatakse ettevõtetele, kes pakuvad meile teenuseid, nt volitatud töötlejatele, nagu:
•    IT-hooldusega tegelevad ettevõtted ja IT-toe ettevõtted, kes töötlevad isikuandmeid Euroopa Liidus / Euroopa Majanduspiirkonnas;
•    Ettevõtetele UAB Felit (IKEA Leedu) ja SIA Paul Mason Properties (IKEA Läti), kes pakuvad tugi-, hooldus- ja haldusteenuseid ning töötlevad isikuandmeid vastavalt Leedus ja Lätis ning iga töötlemiseesmärgi all nimetatud ettevõtetele. Kõik need ettevõtted tagavad teie isikuandmete samaväärse kaitse ega kasuta neid keelatud eesmärkidel ning kindlustavad, et sama teevad ka nende partnerid.
b)    riigi- ja omavalitsusasutustele ning muudele isikutele, kes täidavad neile seadusega määratud ülesandeid
Vastava taotluse korral, seaduslikest kohustest tulenevalt või õiguslike nõuete esitamise, täitmise ja kaitsmisega seotud õigustatud huvi täitmiseks võime teie isikuandmeid edastada riigi- ja omavalitsusasutustele ning muudele seadusega määratud ülesandeid täitvatele isikutele.

3. Isikuandmete kaitse
Me kasutame teie andmete kaitsmiseks tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, nt säilitatakse teie isikuandmeid süsteemides, mis asuvad turvaliste võrkude taga ja on kättesaadavad vaid piiratud arvule isikutele, kellel on eriõigused juurdepääsuks sellistele süsteemidele, jne.

4.    Teie õigused
Teil on järgmised õigused:
a)    õigus nõuda meilt kinnitust teie isikuandmete töötlemise kohta ning kui me neid töötleme, siis pääseda ligi töödeldavatele isikuandmetele. See on ka põhjus, miks teavitame teid selles privaatsuseeskirjas oma töötlemistoimingutest. Juhul kui teil tekib sellega seoses küsimusi või kui soovite saada lähemat informatsiooni selle kohta, milliseid teie andmeid me töötleme, võite põhjalikuma ülevaate saamiseks meiega ühendust võtta;
b)    õigus nõuda ebatäpsete isikuandmete parandamist;
c)    õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist, kui olete seisukohal, et meil pole enam vajadust teie isikuandmete säilitamiseks, või õigus nõusolek tagasi võtta, kui te olete eelnevalt andnud nõusoleku andmete töötlemiseks. See ei kehti siiski olukorras, kus andmete töötlemine on vajalik väljendus- ja informatsioonivabadusega seotud õiguste või seaduslike kohustuste täitmiseks või õiguslike nõuete esitamiseks, täitmiseks või kaitsmiseks;
d)    õigus oma isikuandmeid endale nõuda või need teisele ettevõttele üle kanda (andmete ülekandmise õigus). See õigus ei kehti juhul, kui isikuandmete töötlemine toimub automaatselt teie nõusolekul või kokkuleppe sõlmimisel;
e)    õigus teatud asjaoludel oma isikuandmete töötlemist piirata. See tähendab, et kuigi me teie andmeid jätkuvalt säilitame, katkestame me ajutiselt nende ükskõik millisel muul viisil töötlemise. Milleks on see õigus vajalik? Näiteks juhul, kui olete meilt nõudnud ebatäpsete andmete parandamist. Sellisel juhul võite nõuda, et me peataks teie andmete töötlemise kuni nende parandamiseni;
f)    õigus andmete töötlemisele vastuväiteid esitada. See kehtib juhul, kui andmete töötlemise alus on meie või kolmanda isiku õigustatud huvid. Juhul kui leiate, et teie isiklikud huvid meie omad üles kaaluvad, on teil õigus andmete töötlemine vaidlustada;
g)    õigus andmete töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta.

Siin loetletud õiguste jõustamiseks palun võtke meiega kirjalikult ühendust või pöörduge andmekaitseametniku poole, kasutades selleks alltoodud kontaktandmeid.

Juhul kui leiate, et meie isikuandmete töötlemise viis on vastuolus asjakohaste seadustega, on teil ühtlasi õigus esitada kaebus andmekaitseinspektsioonile (https://www.aki.ee).

5.    Muutused privaatsuseeskirjas
Me vaatame oma privaatsuseeskirja regulaarselt üle. Privaatsuseeskirja uuendati viimati 22. augustil 2019.

6.    Kontaktandmed
Isikuandmete töötlemisega seotud küsimuste või päringute korral või tagasiside saatmiseks võite kasutada järgmisi kanaleid:
Runikon Retail OÜ, registrikood 14611049, juriidiline aadress: Peterburi tee 66, Tallinn, 11415, Eesti, telefon: +372 330 4000, e-posti aadress: info@IKEA.ee.

Andmekaitseametnik: e-posti aadress: dpo@IKEA.ee.
Andmekaitseametnikuga kontakteerumiseks võite saata ka kirja eespool märgitud aadressil, märkides selle saajaks andmekaitseametniku.